Rahvustevahelised suhted

Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaud

Rahvuste Ümarlaud kutsuti Eesti Koostöö Kogu eestvõttel ellu 26. mail 2010. Ümarlaua ülesandeks on kaasata Eesti ühiskonna jaoks oluliste küsimuste aruteludesse erinevast rahvusest, erineva emakeele ja kodakondsusega Eesti elanikke. Ümarlaua osalised nimetab Koostöö Kogu nõukogu personaalselt.

Ümarlaua tegevus on teemapõhine. Igal aastal määratleb ümarlaud fookusteema, millele antud aastal keskendutakse. Ümarlaua töö tulemuseks on avalik aruanne, mis edastatakse koos ettepanekute ja soovitustega Vabariigi Presidendile ning asjaomastele seadusandliku ja täitevvõimu organitele. Taolisi nõuandva õigusega dialoogiplatvorme, mis analüüsivad ühiskonnas toimuvaid protsesse ühiskonna sidususe tugevdamiseks võib leida paljudest Euroopa riikidest (nt Soome, Taani, Holland, Norra jt).

Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaud ei konkureeri ühegi teise kodanikualgatuse või nõukojaga, vaid  loob head eeldused aruteludeks, et kujundada tõenduspõhiselt ja eksperthinnangutele tuginedes ettepanekud otsustajatele.

Eesti Vabariik on rahvusriik, kuid meie ühiskond on mitmerahvuseline – 31% Eesti elanikest on teiste rahvuste esindajad. Eestis elab üle saja erineva rahvuse esindaja ning samuti üle saja erineva riigi kodaniku. Piirivalve- ja politseiameti ning rahvastikuregistri andmetel elab Eestis üle 200 000 kolmanda riigi kodaniku ning üle 11 000 Euroopa Liidu kodaniku.

 Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaua statuut

 Vabariigi President Eesti Koostöö Kogu rahvuste ümarlaua kokkukutsumise puhul

 

Ümarlaua eestseisus ja kontaktid

Ümarlaua eestseisusesse  kuuluvad

  • Natalja Kitam (eestkõneleja)
  • Scott Diel
  • Piia Tamm

Eestseisuse ülesandeks on juhatada Ümarlaua koosolekuid ning eestseisuse volitused Ümarlaua töö korraldamisel kehtivad kuni aasta.