Protokoll nr 17

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 17


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 13.00

09.juuni 2009.a.

Tallinn, Narva mnt 1, Väike saal

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik,  Raivo Vare, Andres Keevallik, Rein Veidemann, Einar Soone

Puudusid: Anna Levandi, Olari Taal, Urmas Sutrop,

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Lelo Liive (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Harta Ettepaneku projekt

2. Harta protsessi edasine korraldus ja  EKK tegevuskava 2009. aasta II poolel

3. Taotlus Harta protsessiga liitumiseks

4. EIA 2009 võimalik struktuur ja peatükkide toimetajad

5.   Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra, lisades ühe päevakorra punktina prof. Marju Lauristini ettepaneku arutelu EIA 2009 võimalikust struktuurist ja peatükkide toimetajatest  ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Mitte muuta Harta Ettepaneku üldist formaati, jättes alles nii pealkirja kui mõiste “inimvara”.

1.2.  Rein Veidemann aitab redigeerida kogu Harta Ettepaneku teksti hiljemalt 09. juuni   õhtuks.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Harta protsessi edasisest korraldusest ja  EKK tegevuskavast 2009. aasta II poolel

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Vastavalt laekunud sooviavaldustele võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osaliseks Akadeemiline Ühistegevuse Selts.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Kiita heaks prof. Marju Lauristini kandidatuur EIA 2009 peatoimetajana.

4.2. Sihtasutuse juhataja räägib läbi EIA 2009 koostamise eelarve ja mahu optimeerimiseks .

4.3. Kavandatavaks EEK ajurünnakuks augusti viimasel nädalal esitab EIA  peatoimetaja nõukogule täpsema ülevaate  EIA 2009 sisust.

4.4. Teha peatoimetajale ettepanek muuta EIA 2009 pealkirja.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1 Harta Ettepaneku lõpliku teksti kinnitab nõukogu elektroonilise hääletuse teel hiljemalt 16.juunil.

5.2 Eesti Koostöö Kogu esindavad Harta ettepaneku üleandmisel nõukogu aseesimees Raivo Vare ja juhatuse esimees Peep Mühls. Delegatsiooni paluda ka Harta osaliste ja sotsiaalpartnerite esindajad.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Andres Keevallik                                                                    Einar Soone

Raivo Vare                                                                              Rein Veidemann