Protokoll nr 24

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 24


Algus: kell 13.30

Lõpp: kell 14.45

26.mai 2010

Roheline aas 5, Tallinn

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Marika Valk, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Olari Taal, Einar Soone, Andres Keevallik

Kutsutud: Rainer Saks (Presidendi Kantselei), Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Eva-Maria Asari (EKK)

 

Päevakord:

1. Eesti Koostöö Kogu rahvuste ümarlaua moodustamine ja liikmete kinnitamine

2.  Harta 2011 ettevalmistamine

3. Eesti Inimarengu Aruande ettevalmistustest ja väljaandmisest 2011

4. Eesti Koostöö Kogu rahastamisest ja finantsprojektsioon

5. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kinnitada rahvuste ümarlaua liikmete nimekiri

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon Harta 2011 ettavalmistamisest.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Juhatusel saata nõukogu liikmetele kommenteerimiseks elektrooniliselt EIA 2010/2011 kava. Omapoolsed ettepanekud ja täiendused antud kavale esitada

juhatusele 22. nädala alguseks.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Kinnitada sihtasutuse täiendav säästueelarve.

4.2. Urmas Sutropi ettepanekul valmistada juhatusel ette taotlus, mis näeks ette Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaua sihtfinantseerimise riigieelarvest.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 3. juunil 2010.

 

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija

Anna Levandi                                                                         Marika Valk

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal

Rein Veidemann                                                                     Andres Keevallik

Einar Soone