Rahvaalgatus.ee – noorte demokraatiaharidus

Rahvaalgatus.ee soodustab kodanike ja otsustajate vahelist dialoogi, suunates Riigikogu ning kohalikke omavalitsusi avatuse, läbipaistvuse ja suurema koostöövalmiduse suunas. Portaali laiem eesmärk on avaliku võimu ja kodanikualgatuste partnerlusel põhineva koostöö- ja arutelukultuuri edendamine ja sellega seonduvate mõtteviiside muutmine ühiskonnas laiemalt. 

Avatud dialoogi üheks eelduseks on oma õigusi tundvad ja teostada oskavad ühiskonnaliikmed. Selleks tegeleme kodanikuõigustest teavitamise ning nende rakendamise populariseerimisega laiemas avalikkuses. Lisaks pakume portaalis infokirjaoskuse ja digitaalsete osalemisvõimaluste alast kodanikuharidust, olles partneriks formaalse ja mitteformaalse õppe ekspertidele.

Kodanikuhariduse edendamisel on üheks peamiseks sihtgrupiks noored, mistõttu on me eesmärk aidata kaasa koolidemokraatia arengule. Koostöös õppeasutuste ja partnerorganisatsioonidega edendame noorte seas demokraatlike protsesside otsest kogemist ning võimaldame koolielus ja ühiskonnaõpetuse tundides praktiseerida digitaalselt päriselulisi demokraatiaharjutusi. Eluline demokraatiaharidus aitab kaasa riigi õiglase toimimise mõistmisele ning soodustab noorte osalust.

Rahvaalgatus.ee visioon on areneda terviklikuks keskkonnaks, kus on võimalik uuenduslike demokraatia võimaluste kohta nii õppida ja katsetada kui ka reaalselt neid rakendada, et kutsuda riigi tasandil või kodukohas ellu muutusi.

Tuginedes Rahvaalgatus.ee arendamisest ja haldamisest tulenevatele kogemusele, pakub Eesti Koostöö Kogu digiajastu osalusdemokraatia rakendamise võimalustest teoreetilisi ja praktilisi teadmisi nõustamise, konsultatsiooni või avaliku esinemise kujul. Koostöösoovi korral võtke palun ühendust

Käimasolevad tegevused

Demokraatia algab koolist!

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti ning Eesti Koostöö Kogu algatatud kaasava eelarvestamise projekt koolides on esimene laiaulatuslikum ettevõtmine Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli kogukond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Eesti Koostöö Kogu võimaldab koolidele keskkonda https://kaasavkool.rahvaalgatus.ee/, kus õpilased saavad digitaalselt ettepanekuid esitada ja nende üle kaasaegseid e-vahendeid kasutades demokraatlikult hääletada. 

Kaasava eelarve elluviijaks on projektiga liitunud koolid. Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu toetavad väliste partneritena protsessi töötubadega demokraatiast, selle toimimisest ja seosest korruptsiooniga ning digiidentiteedist. Lisaks on välised partnerid projekti läbiviimisel koolidele nõuandvaks ning materjalide, tehnilise keskkonna jm vajalikuga toetavaks jõuks. 

Pilootprojekti kogemustele tuginevalt on valminud ka ülevaatlik ja näitlikustatud käsiraamat, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks ka iseseisvalt.

Euroopa kodanikualgatus

Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert täidab Eestis Euroopa kodanikualgatuste saadiku rolli. Saadikud pärinevad üle Euroopa erinevatest organisatsioonidest, mis tegutsevad piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil ning millel kõigil on ühine eesmärk julgustada kodanikke poliitikas osalema. Saadikute roll on aidata kaasa Euroopa kodanikualgatuse võimalusest teabe levitamisele, arutelu edendamisele ja kodanike julgustamisele aktiivselt tegutsema teemade osas, millest nad hoolivad.

Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis annab eurooplastele suurema sõnaõiguse Euroopa Liidu poliitikaküsimustes. Algatuse käimalükkamiseks on vaja vähemalt seitset ELi liikmesriigi kodanikku, kes elavad seitsmes erinevas ELi riigis ning kes on piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Kodanikualgatusele saavad allkirja anda kõik hääleõiguslikud ELi kodanikud, olenemata nende elukohast. Kui algatusele õnnestub koguda üks miljon allkirja, otsustab Euroopa Komisjon, milliseid edasisi meetmeid rakendada. 

Täpsema juhise ning selgitused Euroopa kodanikualgatuse esitamise erinevatest etappidest, leiab siit

 

Uuri lähemalt: 

https://www.kogu.ee/eesti-koostoo-kogu-kutsub-ules-kodanikualgatusi-looma-ning-toetama-ka-euroopa-tasandil/

Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning AVP tegevusi koordineerib Riigikantselei. 

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire. 

Eesti Koostöö Kogu esindaja kuulub avatud riigivalitsemise arengukomisjoni ning oleme aastate vältel olnud kaasatud mitme tegevuskava elluviimisesse. Rahvaalgatus.ee on AVP 2014-2016 tegevuskavas toodud välja lipuprojektina.

Lõppenud tegevused

Meediapädevuse nädal

Meediapädevuse nädala eesmärk on tõsta nii laste ja noorte kui ka õpetajate ja laiema avalikkuse teadlikkust ümbritseva inforuumi võimalustest ja ohtudest ning pöörata tähelepanu kriitilise mõtlemise olulisusele. Meediapädevuse võrgustiku koosloomes toimub iga aasta meediapädevuse nädalal erinevaid sündmusi ja üritusi, mis antud teemasid käsitlevad. 

Osalusportaali Rahvaalgatus.ee juurde sai meediapädevuse nädala raames loodud digiallkirjastamise harjutuskeskkond, kus on selgitatud digiidentiteedi olemust ja vajalikkust ning kus saab turvaliselt digiallkirjastamist harjutada.

Avaliku sektori innosprint

Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert osales Riigikantselei innovatsioonitiimi poolt korraldatud avaliku sektori innosprindil Haridus- ja Noorteameti projektis “Noorte hääl”, kus üheskoos erinevate noorte kaasamisega tegelevate partneritega prooviti uurida, kuidas kaasata otsustusprotsessidesse noori, kelle arvamus on täna riigile ja kohalikele omavalitsustele teadmata.

 

Loe lähemalt Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.