Üleilmsele eestlusele keskenduva ja 2017. aasta kevadel ilmuva Eesti inimarengu aruande (EIA) toimetajate kollektiivi kuuluvad nimekad tegelased, nagu Tiit Tammaru (peatoimetaja), Raul Eamets, Kristina Kallas, Allan Puur, Rein Ahas, Anu Realo, Anna Verschik ja Marek Tamm.

 

Tiit Tammaru on Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor ning EIA peatoimetaja.

Tammaru peamisteks uurimisteemadeks on rahvastiku ränne, eluasememobiilsus, hargmaisus, etniline- ja sotsiaalmajanduslik segregatsioon.  2011. aastal tunnustati tema teadustööd riikliku teaduspreemiaga ning ta kuulub koos oma töörühma liikmetega Ida-Euroopa enimtsiteeritud rände- ja linnauurijate hulka.

 

Raul Eamets on Tartu Ülikooli Rahvamajanduse Instituudi makroökonoomika professor ja EIA kaastoimetaja.

Raul Eametsa uurimisvaldkonda kuuluvad sellised teemad nagu tööturg, tööjõu mobiilsus, tööturu paindlikkus ja haridussüsteemi vastavus tööturule ja Eesti makromajanduslikud arengud. Kokku on Raul Eamets avaldanud üle 140 akadeemilise publikatsiooni.

 

Kristina Kallas on Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor ja EIA kaastoimetaja.

Kristina Kallase uurimisteemad seostuvad mitmerahvuseliste riikide sisserändepoliitikaga ja etnopoliitiliste seaduspärade muutumisega. Kristina Kallas on varasemalt töötanud ka MTÜ pagulasabi juhina.

 

 

Allan Puur on Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse juhtivteadur. Allan vastutab peatüki eest, mis räägib rahvastikumuutustest ja rändest Euroopas ja Eestis.

Allan Puur keskendub oma teadustöös Eesti rahvastikuteaduse tuumosadele: sündimiskäitumine ja –kavatsused, kooselumustrid, põlvkondadevaheline suhtlemine, suremus ja tervis. Oluliseks uurimisvaldkonnaks on ka välispäritolu rahvastiku demograafiline käitumine Euroopa kontekstis.

 

 Rein Ahas on Tartu Ülikooli Inimgeograafia professor. Inimarengu aruandes vastutab Rein hargmaisust käsitleva peatüki eest.

Rein Ahas uurib innovaatilistele mobiilpositsioneerimise andmetele tuginedes inimeste ruumilise mobiilsuse uusi vorme. Uurimistöö teemad hõlmavad muu hulgas riikide vahelist pendelrännet ja hargmaisust ning lühiajaliselt Eestisse saabuvate inimeste ruumikäitumist, samuti segregatsiooni linnades rahvuse alusel kogu tegevusruumi (kodu, töö, vaba aeg) ulatuses. Viimasel kolmel aastal oli Rein Ahas Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor.

 

 

Anu Realo on Tartu Ülikooli ja Warwicki Ülikooli (UK) professor. Anu vastutab rände ja lõimumise temaatikat lahkava peatüki eest.

Anu Realo peamisteks uurimisteemadeks on isiksus ja isiksuse seadmused, emotsionaalne kogemus, sotsiaalne kapital, väärtused ning subjektiivne heaolu. Tema hiljutised uurimistööd hõlmavad ka kultuuri ja geenide mõju isiksuse kujunemisele. Anu Realo on avaldanud üle 120 teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes. 2010. aastal pälvis Anu Realo Eesti Vabariigi teaduspreemia uurimuste tsükli „”Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis” eest. Viimasel kolmel aastal oli Anu Realo Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor.

 

 Anna Verschik on Tallinna Ülikooli üldkeeleteaduse professor. Anna vastutab peatüki eest, mis käsitleb rände, keeleoskuse ja keelemuutuste omavahelisi seoseid.

Anna Verschiku peamised uurimisteemad on sotsiolingvistika, eesti-vene keelekontaktid, jidiš Balti riikides, Balti riikide keeleline olukord, mitmekeelsus, pärandkeeled ning etnolektid. Ta on omandanud doktorikraadi üldkeeleteaduses Tartu Ülikoolis. Alates 2009.aastast on Eesti keelenõukogu liige.

 

Marek Tamm on Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor. Marek vastutab peatüki eest, mis räägib Eesti kultuurimuutustest avatud maailma kontekstis.

Marek Tamm on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor ning ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur. Tema teadustöö peamised valdkonnad on Eesti varasem ajalugu (12.-13. sajand), keskaja Euroopa kultuuriajalugu, kultuuri- ja ajalooteooria ning kultuurimälu-uuringud.