2017. aastal jätkame Pension 2050 programmiga, rahvaalgatusveebi haldamise ja laia teavitustööga ning anname välja rändeteemalise inimarengu aruande. Kuna tuleval aastal lõppeb Koostöö Kogu tegevust suunav Harta 2014-2017, käivitame aasta alguses laiapõhjalise tulevikustrateegia koostamise. Koostöö Kogu nõukogu kinnitas lõppenud aasta lõpus 2017. aasta tegevuskava ja eelarve.

 

2016 oli rahvaalgatusveebi sünniaasta, 2017 saab olema osalusdemokraatia õitseaasta

2016 on olnud rahvaalgatusveebile edukas sünniaasta: veebi püsikasutajaskond kasvab stabiilselt ja universaalseid kasutajaid on juba üle 70 000. Uute kasutajate juurdevool sõltub algatuste käivitajate tööst ja on jätkuvalt väga kõikuv.

Rahvaalgatus.ee vahendusel läks 2016. aasta jooksul Riigikogule kuus keskkonna- ja loodusteemalist algatust (lendoravate kaitse, Rail Balticu planeerimine, Väikese Väina ökosüsteemi päästmine, glüfosaadi keelustamine, ravikanepi seadustamine). Kuigi komisjonid pole lõplikke vastuseid algatustele veel andnud, on mõned positiivsed arengud juba toimunud: näiteks laiendas keskkonnaministeerium lendoravate püsielupaiku. Rahvaalagtus.ee-s kogub hetkel allkirju kolm algatust (neist üks kodanikupalga mõjuanalüüsi tegemiseks), aktiivseid arutelusid pole.

2017 intensiivistuva teavitustööga loodame algatuste ja algatajate mitmekesisust suurendada. Koostöös heade partneritega (e-Riigi Akadeemia, Riigikogu Kantselei, katusorganisatsioonid jt) suuname pilgu üle 16aastastele noortele, venekeelsele elanikkonnale ja digivõimekatele eakatele. Andke info@rahvaalgatus.ee kaudu teada, kui töötate samade sihtrühmadega, lepime koostöös kokku!

Jälgi rahvaalgatus.ee tegevusi Facebook-is ja kodulehel.
Loe kollektiivsete pöördumiste õiguse esitamise ja digiallkirjastamise juhendeid.

 

PENSION 2050 visioneerimine

Pension 2050 programmi raames valmib 2017. aasta alguses visioonidokument, millest lähtuvalt hakkame korraldama avalikke arutelusid ja muid üritusi. Visiooni kandvaks ideeks on isikliku vastutuse ja paindlikkuse suurendamine. Visioonis tõstatatud küsimustele on plaan otsida vastuseid lihtsustatud rahvakogu-meetodit kasutades. Koos kirjastusega Varrak aitame esitleda uut eakust lahtimõtestavat ja Rudi Westerndopi kirjutatud raamatu “Growing Older Without Growing Old” eestikeelset versiooni.

Tuleviku eakuse teemadel arutleme endiselt Pension2050 blogis (eesti ja vene keeles!) ning soovitame tagantjärgi vaadata-kuulata Pension2050 visioonikonverentsi ettekandeid.

 

Inimarengu aruande sisuloome on täistuuridel

2016. aasta lõpuks on Eesti ja eestlaste sisse- ja väljarände teemadele keskenduva Eesti inimarengu aruande (EIA) käsikirja mustand toimetajaskonna ja retsensent Olari Koppeli poolt läbi vaadatud. Retsensent rõhutas, et EIA ambitsioon peab säilima: pakkuda valitud valdkonnas värskeimat ja adekvaatseimat teavet hetkeseisu ja võimaliku tuleviku kohta ning olema sellega nii tegelikkuse seletaja avalikkusele kui ka poliitikakujundamise abimees otsustajatele. Olari Koppeli sõnul on valmival EIA-l selle ambitsiooni saavutamiseks eeldused olemas, kuivõrd käsikiri sisaldab vajalikul määral tausta, originaalseid uuringuid (hargmaisuse mõõtmine mobiilpositsioneeringuga), samuti  ettevaateid (Eesti rahvaarvu prognoosi erinevad stsenaariumid).

2017. aasta alguses annab peatoimetaja lõpliku käsikirja keeletoimetusse ja inglise keelde tõlkimisse, algab ka EIA veebiversiooni ülespanek ja kujundamine. Tehniliste tööde mahukuse tõttu ilmub EIA 2017. aasta juuni alguses esitlusüritusega Riigikogus ja mujal.

Koostöö Kogu nõukogu soovitab EIA täies mahus ka vene keelde tõlkida. Andke info@kogu.ee kaudu märku, kui oskate selleks lisarahastust soovitada.

EIA koostamise protsess on jälgitav siit.