Rahvakogu - ettepanekute ekspertiis

Selle etapi eesmärk oli rahvakogu veebi laekunud ettepanekute ja kommentaaride süstematiseerimine, analüüs ja kirjalike kokkuvõtete koostamine. Analüüsitöö eest vastutas Praxis.

Mida täpsemalt tehti: süstematiseeriti laekunud ettepanekud ja nende juurde tehtud kommentaarid andmebaasis (kokku tekkis ca 5600 märkimist). Selle tulemusel tekkisid andmetabelid põhiteemade lõikes koos alateemadega. Teemade ja alateemade süstematiseerimise järel töötati ettepanekud ja kommentaarid sisuliselt läbi ja koostati kirjalikud kokkuvõtted, mis annavad ülevaate sellest, mida rahvakogus igal teemal ja alateemal arvati. Nende kokkuvõtetega töötasid edasi eksperdid, tuues välja mõjuhinnangud selle kohta, et mida ettepanekute elluviimine endaga kaasa toob.

Esimene süstematiseerimine näitas, et lisaks viiele põhiteemale (erakondade rahastamine, erakondade konkurents, valimised, osalus, depolitiseerimine) esitati hulk ettepanekuid ka riigi üldise toimimise kohta (riik üldine ca 10%) ning muudel teemadel (varia ca 26%). Riigi üldise toimimise kohta tehtud ettepanekud töötatakse läbi ja koostatakse kirjalik kokkuvõte.

Varia-rubriis olevaid ettepanekuid analüüsitöö ei hõlma.

Analüüsitöö väljundid (kõik avalikud, valmisid veebruari II poolel).

Igal põhiteemal valmis üldkokkuvõte, mis annab ülevaate sellest, mille kohta antud teema all peamiselt ettepanekuid tehti. Üldkokkuvõtteid on 6: erakondade rahastamine, erakondade konkurents, valimised, kaasatus, sundpolitiseerimine, riik üldiselt.

Lisaks valmisid alateemade kokkuvõtted, mis annavad ülevaate alateemal esitatud ettepanekute ja kommentaaride sisust. Alateemade kokkuvõtete arv sõltub sellest, kui palju erinevaid põhimõttelisi ettepanekuid mingil teemal tekkis (enamasti ca 3-5).

Alateemade kokkuvõtted:

Rahastamine: erakondadele annetamine
Rahastamine: erakondade riigieelarveline toetus
Rahastamine: erakondade liikmemaks
Rahastamine: läbipaistvus
Erakonnad: asutamine ja liikmelisus
Erakonnad: valimised
Erakonnad: liikmemaks
Valimised: kandidaadid
Valimised: riigikogu liikmete arv
Valimised: ringkonnad
Valimised: hääletamise korraldus
Valimised: valija
Valimised: teised valimised
Valimised: võitja selgitamise reeglid
Kaasatus: rahvaalgatus
Kaasatus: rahvahääletus
Kaasatus: avatud poliitikakujundamine
Kaasatus: ekspertarvamused
Sundpolitiseerimine: erakondadesse mittekuulumine
Sundpolitiseerimine: poliitikud nõukogudes
Sundpolitiseerimine: avalikud konkursid
Riik üldiselt: Esindusdemokraatia ja riigikogu
Riik üldiselt: Palgad ja hüvitused riigieelarvest
Riik üldiselt: Vabariigi valitsus ja vabariigi president
Riik üldiselt: Regionaalpoliitika

Valmisid ka lõplikud andmetabelid (mille alusel analüütikud kirjalikke kokkuvõtteid koostasid).

Analüüsimeeskond: Annika Uudelepp, Maiu Uus, Andres Kõnno, Mihkel Nestor, Birgit Paal, Vootele Veldre, Heli Laarmann, Reelika Ermel, Käärt Kaljuvee, Kati Päike.