Elukestev õpe eluviisiks: Elu5x

elukestev_6pe_logo_3Elukestva õppe teadvustamiseks ja 2011. aaasta juunis valminud Haridusstrateegia 2020 ideede rakendamiseks kutsuti ellu Eesti Koostöö Kogu koordineeritav projekt  Elu5x ehk Elukestev õpe eluviisiks (ESE-LLL, Estonian Strategy for Education and Lifelong Learning). Projekti partnerid olid Haridus- ja Teadusministeerium, Elukestva õppe arendamise sihtasutus INNOVE, AS Eesti Ajalehed ning Kommunikatsioonibüroo Powerhouse. Projekti toetas rahaliselt Euroopa Komisjon.

Lähteülesanne ja eesmärk

2011 kevadel alanud ning aasta kestnud projekti Elu5x raames sooviti tõsta teadlikkust ja elukestvas õppes osalemise määra ning tugevdada koostööd huvigruppide vahel. Selle projekti käivitamisel lähtuti asjaoludest, et Eestis on madal osalus elukestvas õppes, kõrge töötuse tase, ebakõla tööturu nõudmiste ja pakkumiste vahel ning vähene huvigruppide koordineeritud tegevus elukestva õppe korraldamisel.

Valitud tegevustega sooviti kaasa aidata, et 2011. a koostatud Haridusstrateegia projekt saaks valitsuse töödokumendiks, mille põhimõtteid hakatakse reaalselt ellu viima. Sooviks oli muuta suhtumist nii isikute tasemel kui ühiskonnas tervikuna. Indikaatorina sooviti saavutada elukestvas õppes osalemise määraks projekti lõpus 12,5%.

Tulemused

Eesmärkide saavutamiseks ilmusid artiklid üleriigilistes ja maakonnalehtedes. Avati kaks sotsiaalmeedia kanalit (Facebook ja veebileht), mille kaudu omakorda levitati teavet õpivõimaluste kohta. Elukestva õppe mõtte tutvustamiseks valmis kolm videolõiku, mis illustreerisid võimalusi, mis avanevad läbi õppel osalemise.

Huvitatud osapoolte võrgustiku tugevdamiseks korraldati maakondades 2012. aasta alguses kokku 17 seminari ja üks rahvusvaheline konverents. Haridusstrateegia projekti autorid tutvustasid valminud dokumendi eesmärke ja sisu ning põhjendasid tehtud valikuid. Lõpukonverentsil 28. veebruaril 2012 võeti kokku seminaride käigus kogutud ettepanekud ja anti ülevaade maakondlikest eripäradest. Projekti jooksul kogutud teave ning ettepanekud on koondatud materjali „Õpime õppima“.

Elukestvas õppes osalemise keskmised määrad olid Eesti Statistikaameti andmetel projektile eelneval perioodil 2008. aastal 9,8%, 2009. a 10,6% ja 2010. a lõpuks 10,9%. Projekti lõppedes oli keskmiseks osalemise määraks 13,7%. Oluline on märkida, et avalikkusele suunatud peamised tegevused leidsid aset 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta esimese kahe kuu jooksul.

Eelnevad faktid on tõenduseks, et elukestva õppe tähendus ja olulisus jõudis avalikkuse tähelepanu alla. Elukestvat õpet hakati palju laiemates gruppides nägema kui olulist vahendit, et säilitada ja parandada nii individuaalset kui kogukonna konkurentsivõimet. Üha enam nähti elukestevat õpet vahendina, millega edendada oma karjääri ja võimalusi osaleda ühiskondlikus elus.

17. augustil 2012 kinnitas Euroopa Komisjon kaasrahastajana lõpparuande, andes sellele koondhindeks 10 palli süsteemis 8,5.

Olulisemad tegevused

 29.11.2011 kuni 21.02.2012     toimus 17 maakondlikku seminari:

29.11.2011     Pärnumaa Pärnumaa kutsehariduskeskus,

8.12.2011     Harjumaa Hotell Euroopa,

1.01.2012     Hiiumaa Maavalitsus,

12.01.2012     Läänemaa Haapsalu kutsehariduskeskus,

9.01.2012     Narva (vene keeles) Tartu Ülikooli Narva Kolledž,

20.01.2012     Jõhvi (eesti keeles) Jõhvi Vene Gümnaasium,

24.01.2012     Lääne-Virumaa Lääne-Viru maavalitsus,

25.01.2012     Tartumaa Uhti ateljee,

26.01.2012     Põlvamaa Põlva Maavalitsus,

1.02.2012     Jõgevamaa Jõgeva Kultuurikeskus,

2.02.2012     Viljandimaa Grand Hotel Viljandi,

8.02.2012     Pärnumaa Pärnu Maavalitsus,

9.02.2012     Saaremaa Kuressaare Ametikool

15.02.2012     Võrumaa Võrumaa Kutsehariduskeskus,

17.02.2012     Järvamaa Järva Maavalitsus,

20.02.2012     Valgamaa Valga maavalitsus,

21.02.2012     Raplamaa Rapla Maavalitsus,

28.02.2012  – Maakondade sisendid võeti kokku lõpukonverentsil, kus Ühendkuningriikide ja Norra eksperdid jagasid rahvusvahelisi kogemusi kutseõppes ja elukestva õppe vallas .

29. veebruar 2012-           Projekti Elu5x lõpp

Materjal “Õpime õppima– soovitused elukestva õppe arendamiseks Eestis

Elukestva õppe arendamiseks loodud videoklipid:

Video “Elektrik töövestlusel

Video “Mööblifirma projektijuht palka juurde küsimas

Video “Kokk töövestlusel