Konverents: Eesti Haridusstrateegia 2020 (25. mai 2011)

Eesti Koostöö Kogu partnerluses Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridusfoorumiga algatasid 2009 aasta teisel poolel „Eesti haridusstrateegia 2020” koostamise. Haridusvaldkonna asjatundjatest koosnev juhtkomisjon, mille partnerid moodustasid pariteetsel alusel, on kahe varasema, 12. mail 2010 ja 1. veebruaril 2011 toimunud avaliku arutelu toel ja kolme ekspertgrupi sisutiheda töö tulemusena jõudnud konkreetsete ettepanekuteni, mis tulevad viimasele avalikule arutelule 25. mail 2011. Strateegia antakse üle haridus- ja teadusministrile juunis 2011.

Järgmine samm elukestva õppe strateegia ellurakendamisel ja propageerimisel toimub projekti Elu5x ehk Elukestev õpe eluviisiks  raames. Kuni 29.02.2012 kestva Elu5x eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks. Projekti partnerid on Eesti Koostöö Kogu, Haridus- ja Teadusministeerium, elukestva õppe arendamise sihtasutus INNOVE, AS Eesti Ajalehed ning Kommunikatsioonibüroo Powerhouse.

Strateegia ettevalmistamise ja selle propageerimise üldkoordinaator on Eesti Koostöö Kogu (vt lähemalt siit).

Kolmapäeval, 25 mail 2011 kell 10.30-17.00 Tallinna Botaanikaaias (Tallinn, Kloostrimetsa tee 52) toimuval konverentsil tutvustati ekspertgruppide töö lõpptulemusi ja Haridusstrateegia 2020 projekti, et huvitatud osapoolte ja oluliste partneritega koostöös teha parimad valikud, mis edendavad Eesti hariduse ja kogu meie ühiskonna jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet. Ühtlasi algatati arutelu kuidas paremini töötada selle nimel, et elukestev õppimine kui mõtteviis saaks omaseks igale Eesti inimesele. Arutelu toetavad materjalid on Eesti Koostöö Kogu kodulehel kättesaadavad alates 23. maist 2011. Koduleheküljel on samuti ülevaade senisest tegevusest Eesti pikaajalise haridusstrateegia väljatöötamiseks. Strateegia väljatöötamist rahastab ESF. Valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuli 2011. Projekti Elu5x on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

KAVA (PDF formaadis)

Eesti haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) 2012‐2020 kavand (PDF formaadis)

 

1. veebruar 2011: Ümarlaud Eesti Haridusstrateegia 2020

Eesti Koostöö Kogu koos Eesti Haridusfoorumiga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasatusel algasid 2009 aasta teisel poolel „Eesti haridusstrateegia 2020” koostamise. Tulenevalt poolte vahelisest kokkuleppest Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamiseks moodustati aasta tagasi strateegia väljatöötamiseks pariteetsel alusel haridusvaldkonna asjatundjatest koosnev juhtkomisjon, mida juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis ja mille sisulist tööd koordineerib Eesti Koostöö Kogu esindajana Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets. Strateegia ettevalmistamise üldkoordinaator on Eesti Koostöö Kogu.

Oleme jõudnud konkreetsete eksperthinnangute ja ettepanekute viimistlemise etappi. Käesoleva aasta augusti lõpus otsustas juhtkomisjon jagada strateegia ettevalmistamise kolme teemavaldkonda: hariduses osalemine, hariduse korraldus ja õppeprotsess. Iga teemavaldkonna läbitöötamiseks otsustati moodustada ekspertgrupid, kuhu ekspertide leidmiseks kuulutati 3. septembril 2010 ajakirjanduse vahendusel välja avalik konkurss. Ekspertgruppide juhtideks otsustati kinnitada vastavalt Marju Lauristin, Olav Aarna ja Margit Sutrop. Ettepanekute kohaselt analüüsib strateegia haridusprotsessis osalemist takistavaid barjääre ja tõkkeid kogu elukaare jooksul, Eesti haridussektori ülesehitust ja toimimist ning küsimusi, mis on seotud õppe sisu ja õppeprotsessiga – alates õppekavadest, osaliste ja ühiskonna hoiakutest ja väärtustest ning lõpetades hindamise, järjestamine ja klassifitseerimisega.

Teisipäeval, 1 veebruaril 2011 toimus Tallinnas ümarlauad, kus tutvustati senitehtut ja arutati läbi väljapakutud arenguteede huvitatud osapoolte ja oluliste partneritega eesmärgiga jõuda Eestis kõigile kvaliteetset õpet pakkuva ning maailmas tuntud ja tunnustatud haridussüsteemini, mis aitab vähendada hariduslikku kihistumist ja inimvara kadu haridussektoris, loob eeldused haridusprotsessi osapoolte koolirõõmu kasvuks ning arendab edasi Eesti traditsioonilisi tugevusi hariduse vallas. Strateegia väljatöötamist rahastab ESF. Valmimise tähtaeg hiljemalt 1. juuli 2011.

Ümarlaua kava

Ümarlaua kutse

Strateegia alusmaterjal

Mati Heidmetsa ettekanne

Marju Lauristini ettekanne

Olav Aarna ettekanne

Margit Sutropi ettekanne

 

Täiendav informatsioon:

Lelo Liive, Eesti Koostöö Kogu, tel.: 639 8330; e-post: lelo.liive/at/kogu.ee