Teine seminar: erakondade rahastamine

Rahvakogu teisel teemaseminaril hinnati erakondade rahastamise aususe ja kontrollitavuse tagamiseks ning rahavõimu mõju kahandamiseks poliitikas olulisemateks annetuste läbipaistvuse ja parteidele võrdsema riigieelarvelise toetuse teemasid.

Kui annetuste avalikustamise praegustes reeglites ei nähtud vajadusi muudatusteks, siis erakondade riigieelarvelise toetuse puhul oldi seisukohal, et see peaks arvestama rohkem valimistel saadud hääli, mitte Riigikogu kohti. See suurendaks toetust ka Riigikokku mittepääsenud erakondadele.

Oluliseks peeti ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni volituste suurendamist ning teise inimese nime alt annetuse tegemise muutmist kriminaalkuriteoks.

Kokku hindasid Rahvakogu veebilehel ettepanekuid esitanud inimesed ning erakondade rahastamise eksperdid 33 gruppi ettepanekuid, nende seas ka näiteks igasuguste annetuste keelustamist erakondadele, riigieelarvelise toetuse sidumist erakonna liikmemaksude kogumise või muude näitajatega, riigieelarvest erakondade toetamise lõpetamist ja muid ettepanekuid. Need seminaril osalejate toetust ei leidnud.

Seminaril teemadele antud hinnangute keskmised (asjakohasuse puhul tähendab 2 väga asjakohast ja -2 üldse mitte asjakohast; mõju puhul 2 väga tugevat positiivset mõju ning -2 väga nõrka või olematut positiivset mõju. Rasvases kirjas on nii asjakohaseks kui ka mõjusateks hinnatud ettepanekud):

Asja-
   kohasus   
     Mõju     
Annetused peavad olema avalikud 1,6 1,4
Annetused on seaduslikud, kui need on avalikustatud koos annetaja nimega 1,3 1,1
Riigieelarvelise toetuse suurus peab arvestama rohkem valimistel saadud hääli 1,2 1
Jätkata praeguse kontrollorganiga, kuid laiendada selle volitusi 0,9 0,7
Teise isiku nime all annetamise lugemine kriminaalkuriteoks 0,8 0,6
Ainult füüsiliste isikute annetuste lubamine 0,5 0,3
Riigieelarvelise toetuse oluliselt suurem või täielik võrdsustamine 0,3 0,3
Annetuse nõuetekohaselt ja tähtajaliselt kajastamata jätmise korral tuleb annetus teatud
ulatuses (nt kolmekordses summas) kanda riigieelarvesse
0 -0,1
Erakondade rahastamine peaks toimuma peaks toimuma üksnes pangaülekannete teel -0,1 -0,1
Juriidiliste isikute, väljaarvatud riigiosalusega äriühingute, annetuste lubamine -0,1 -0,3
Äriühingute annetuste keelamine erakondadele -0,2 -0,4
Annetamise korralduse muutmine -0,4 -0,5
Erakondade riigieelarvelise eraldise vähendamine -0,5 -0,5
Erakonna ja üksikkandidaadi rahalised toetajad tuleb avalikustada enne valimisi -0,4 -0,6
Annetuse suuruse muutmine -0,5 -0,6
Anda kontrollorgani pädevus mõnele teisele sõltumatule asutusele -0,5 -0,6
Erakondade riigieelarvelise rahastamise sidumine liikmemaksudega -0,5 -0,7
Erakondade riigieelarveline toetus peaks toimima kulupõhiselt ja võrdselt -0,6 -0,6
Diferentseerida liikmemaks sõltuvalt liikme sissetulekust -0,5 -0,7
Erakondade rahastamine peaks toimima annetustest ja liikmemaksudest -0,6 -0,8
Seada liikmemaksule alam- või ülempiir -0,9 -0,9
Erakondade rahastamise kohustuslik allutamine ühisele raamatupidamisteenusele,
mille vähemalt riigieelarvelise toetuse osa oleks avalik
-0,9 -0,9
Igaüks saagu ise määrata, kas ja millist erakonda ta soovib oma maksudest toetada -0,9 -1,1
Avalikustada erakondade kontoväljavõtted reaalajas -1,1 -1,1
Erakondade rahastamine sarnaseks teiste riigi poolt rahastatavate MTÜ-dega -1,1 -1,1
Igasuguste annetuste kui mõjuvõimuga kauplemise keelamine erakondadele -1,1 -1,4
Riigieelarvelise eraldise sidumine erakonna liikmete arvuga -1,3 -1,3
Erakondade rahastamine peaks toimuma vaheorgani kaudu -1,4 -1,3
Jätta liikmemaksud ainsaks lubatud erakondade rahastamise allikaks -1,5 -1,7
Erakonnad peavad ise oma tulu teenima -1,6 -1,6
Fikseerida riiklikult erakonna liikmemaksu suurus -1,6 -1,6
Kehtestada parteide sissetulekutele tulumaks, et tulusid maksuameti abil kontrollida -1,6 -1,6
Riigieelarveline toetus tuleks siduda arvamusküsitluste tulemustega -1,7 -1,7

 

Seminaril osalesid: Tõnis Saarts, Aarne Toomsalu, Olari Taal, Mihkel Pilving, Valdo Kivi, Eiki Nestor, Harri Taliga, Siim Tuisk, Priit Toobal, Henri Laupmaa, Igor Gräzin, Aleksander Laane, Olev Vaher, Jaanus Nurmoja, Rainer Vakra, Kalev Kallo, Indrek Saar, Urve Eslas, Alger Tammiste, Silver Meikar, Veiko Lukmann, Taavi Aas, Külliki Kübarsepp, Enno Harmipaik, Mihkel Lees, Kristen Kanarik, Raul Veede, Aime Kuum, Malle Maranik, Tõnu Ojamaa, Ardo Ojasalu, Aivar Koitla, Aarne Veedla ja Heldur Meerits.