Varasemad tegevused - pension 2050 (2014-2017)

Programmi olemusest

Eesti Koostöö Kogu strateegia 2014-2017 kohaselt oli Koostöö Kogu üheks tegevussuunaks sisulise sotsiaalpartnerluse loomine. Koostöö Kogu nõukogu hinnangul tuli esmajoones keskenduda pensionisüsteemi kaasajastamisele, mistõttu aastate 2016-2017 peamine tegevus oligi uue pensionisüsteemi ehk Pension 2050 visiooni kujundamine ja selle pealt ühiskondliku arutelu käivitamine lahenduste otsimiseks.

Pension 2050 visiooni lähtekohad

Visiooni loomise tõukeks oli seni valdavalt sotsiaalkindlustussüsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse tagamisele keskendunud arutelude ja otsuste ebapiisavus, tagamaks edaspidi kõigile täisväärtuslik vanaduspõlv. Olukorras, kus ametlik vanaduspensioniiga küll pidevalt kasvab (aastaks 2025 65 eluaastani), kuid tegelik esmane pensioni saamise iga pole veel üle 60 aasta tõusnud, oli peamine küsimus selles, kuidas inimesed saaksid ja tahaksid töötada kuni vanaduspensioni eani ja tegelikult veelgi kauem.

Pension 2050 visiooni kujundamisel lähtusime järgmistest asjaoludest:

  • rahvastik vananeb;
  • praegune pensionisüsteem pole seetõttu jätkusuutlik;
  • lisaraha pensionisüsteemi saab tulla ainult teiste valdkondade arvelt;
  • isiklik vastutus peab suurenema;
  • 21. sajandi töö(tamise) seos vanaduspõlvega eeldab seni kasutamata lahendusi.
  • neile, kes on teeninud välja õiguse saada pensioni, tuleb see hoolimata edaspidistest muutustest süsteemis ka tagada.

Pension 2050 programmi peamised tegevused

Pension 2050 visiooni loomiseks korraldasime 2016. aasta esimesel poolel mitmeid fookusarutelusid, et leida uusi ja võimalusel mujal maailmas kasutatud võimalusi tulevase pensioniea kujundamiseks. Arutelud puudutasid vanemaealiste hõive tõstmise ja vaesuse vältimise teemasid, aga ka võimalusi isikliku vastutuse suurendamiseks. 2016 teises pooles korraldasime Pension 2050 visioonikonverentsi, et aruteludest koorunud mõtteid avalikkuses tutvustada ja võtmeringkondadega testida. 2017. aasta alguseks valmis eelnenud töö põhjal uue eakuse visioon aastaks 2050. Visiooon koosneb neljast teemast – eneseteostus, kindlustatus, tervis, muutustega kohanemine – ning kirjeldab aastaks 2050 soovitud olukorda. Selleks, et pidada avalikku arutelu selle üle, kuidas soovitud olukorrani jõuda, käivitasime 2017 märtsis uue eakuse rahvakogu.

Uue eakuse rahvakogu ja Pension 2050 programm kestis 2017. aasta lõpuni. Programmi lõppedes tegime (vahe)kokkuvõtte rahvakogu ettepanekute teostumisest ja üldisemalt avaliku arutelu tulemustest.

Pension 2050 programmi ja uue eakuse rahvakogu läbiviimise põhimõtted

Programmi viisime ellu hea koostöö ja komplementaarsuse põhimõtteid järgides:

  • Pension 2050 programmiga paralleelselt toetab Koostöö Kogu Vabariigi Valitsust pensionisüsteemi seadusandlike muudatuste ettevalmistamisel, sest need on tuleviku pensionipõlve kujundamise eelduseks.
  • Avalikku arutelu veame koostöös põhiliste koostööpartneritega: ministeeriumid, katusorganisatsioonid (tööandjad, ametiühingud, eakate esindusorganisatsioonid), ekspertidega (Praxis, Riigikontroll, Õiguskantsleri kantselei), ülikoolidega (TLÜ, EBS). Teeme seda üksteise tegevusi ja põhisõnumeid täiendades ja võimendades.
  • Avatus ja läbipaistvus: kogu programmi ajal ja eriti uue eakuse rahvakogus kogume ideid, koondame varasemaid ettepanekuid, oleme tagasisideks avatud, soosime konkreetseid algatusi, levitame infot ja viime sarnaste ideede autoreid omavahel kokku.

 Pension 2050 programmi kokkuvõte

Programmiga Pension 2050 tõstsime üldist teadlikkust sellest, et edaspidi peame kauem töötama, õppima ning paremini ennast eakapõlveks ette valmistama. Avalikku arutellu andsid oma panuse nii erinevad vabaühendused (näiteks Kuldliiga), teadlased, mõttekojad kui ka teised huvigrupid. Programmi käigus kirjutas programmijuht Liisi Uder mitmeid arvamuslugusid sellest, miks ja kuidas eakapõlveks valmistuda. Samuti põimisime uue eakuse visiooni ja rahvakogu ettepanekuid teiste käimasolevate protsessidega sotsiaal- ja finantsvaldkonnas. Uue eakuse rahvakogu ajakirjanduslikud käsitlused aitasid kaasa avaliku arutelu pidamisele.

Loe pensioniprogrammi põhjalikumaid järeldusi.

pension2060_arvamusfestival_voldik_1 pension2060_arvamusfestival_voldik_2