Portaal “Hea Kodanik”

Tänane, viimane viiest Rahvakogu teemaseminarist hakkab hindama Rahvakogu veebilehel ettepanekute esitajate seas kõige populaarsemaks osutunud teemat: kuidas tagada valija hääle kaalukus valimistulemuste otsustamisel.

Sellel teemal käidi Rahvakogu veebilehel ja kirja teel välja kokku üle 1600 idee, mis on seminaril kogutud 35 alateemaks.

Nagu teistelgi seminaridel, osaleb ka täna ettepanekute autoreid ning erinevaid selle teema asjatundjaid. Seminaridel hinnatakse ettepanekute asjakohasust ja mõjusust ehk seda, kas ja kuivõrd võiks nende elluviimine aidata probleemi lahendada. Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud ettepanekud lähevad 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud inimest, läbilõige ühiskonnast, kes valivad ettepanekute seast mõjuhinnangutega tutvumise ja arutelu järel oma eelistatuimad. Kokkuvõtted kõigist Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest, ekspertide koostatud mõjuhinnangud ja arutelupäeval kujundatud informeeritud avaliku arvamuse eelistuse esitab president Toomas Hendrik Ilves 9. aprillil Riigikogule.

Tänased teemad on:

1. Riigikogu liikme tagasikutsumise õigus
2. Lapsevanemad peaksid saama valimistel lisahääli vastavalt alaealiste laste arvule
3. Igal valijal peaks olema kaks häält: poolt- ja vastuhääl
4. Ühe kandidaadi valimise asemel peaks valija saama reastada kandidaadid eelistuste järjekorras
5. Valija ja saadiku vahelise seose tugevdamine
6. Hääleõiguse nõuete muutmine
7. Muuta valimistel osalemine kohustuslikuks
8. Panna mandaatide arv ringkonnas sõltuvusse valimisaktiivsusest
9. Kehtestada minimaalne valimistel osalemise %, mille mittesaavutamisel tunnistatakse valimised ebaõnnestunuks
10. Vähendada Riigikogu liikmete arvu
11. Muuta Riigikogu kahekojaliseks
12. Kandidaadile kandideerimiseks esitatavate nõudmiste muutmine
13. Lubada kandidaatide ülesseadmist Riigikogu valimistel ka valimisliitudel
14. Kautsjoni nõuete muutmine
15. Kandidaatide järjestamine valimisnimekirjas toimugu tähestiku järjekorras
16. Kandidaatide nimekirjades kasutada n-ö tõmbluku meetodit (mehed ja naised vaheldumisi)
17. Kandidaatide järjestamine peaks toimuma erakonnasiseste salajaste valimiste teel
18. Üks üleriigiline valimisringkond
19. Suurendada valimisringkondade arvu
20. Jagada kõik mandaadid ringkondades reastades kandidaadid nende häältesaagi alusel
21. Järjestada kandidaadid üleriigilises nimekirjas vastavalt igaühe häältesaagile
22. Igal Riigikokku mittepääsenud kandidaadil olgu õigus otsustada, kuidas tema  hääli arvestada
23. Langetada valimiskünnist
24. Valituks osutumise korral esinduskogus tööle asumise kohustus
25. Lihtsustada üksikkandidaadi valituks osutumise tingimusi
26. Lõpetada e-hääletamine
27. Avalik hääletamine
28. Kogu hääletusprotsess paremini jälgitavaks
29. Muuta valimiste aega
30. Korraldada kahe aasta tagant vahevalimisi
31. Presidendi otsevalimised
32. Siduda KOV valimisõigus valija püsiva elukohaga
33. Muuta KOV valimised mitte-erakondlikuks
34. Jätta KOV valimistel osalemise õigus ainult EV kodanikele
35. Piirata KOV juhtorganitesse kandideerimise kordi

Loe altpoolt Praxise kokkuvõtet Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest ning ekspertide töörühma mõjuhinnangut. Ekspertide rühma juhtisid Alo Heinsalu ja Priit Vinkel, töörühma kuulusid Rein Taagepera, Arne Koitmäe, Mihkel Pilving, Rain Rosimannus, Jüri Adams, Ignar Fjuk, Mihkel Liivo, Tiit Riisalo, Ain Seppik, Mihkel Solvak, Priit Toobal ja Agu Uudelepp.

Artikkel Hea kodaniku veebilehel.