Portaal “Hea kodanik”

Laupäeval toimunud Rahvakogu arutelupäeva osalejad hindasid päeva hästi korraldatuks, arutelusid huvitavaks ning ütlesid, et päev andis neile uusi teadmisi ja suurendas huvi arutlusel olnud teemade ja poliitika vastu.

Päeva lõpus paluti osalejatel täita tagasisideleht, kus anti hinnata 11 arutelupäeva kohta käinud väidet. Tagasisidelehe täitis 298 päeval osalenud 314 inimesest.

Neist 83% olid täiesti nõus ja 16% pigem nõus väitega, et “arutelud meie lauas olid huvitavad”. 88% nõustus väitega “sain piisavalt oma arvamust väljendada”. Pigem nõus oli selle väitega 10%.

Kokku 89% oli täiesti või pigem nõus ka väitega “tulemused langesid üldiselt kokku minu eelistustega” (40% täiesti nõus, 49% pigem nõus, 7% pigem ei nõustunud ning 1% ei nõustunud üldse). Kui kõrvutada “nõustun täiesti” vastanute hulka, võib näha, et arutelusid hinnati huvitavaks, oma rääkimisvõimalusi piisavaks ja päeva õnnestunuks ka siis, kui oma seisukohtadega vähemusse jäädi.

Sarnaste arutelupäevade kogemused mujalt maailmast ütlevad, et nende tulemusena suurenevad osalejate teadmised ja huvi arutlusel olevate teemade vastu. Laupäevasel arutelupäeval osalenutest nõustus 42% täiesti ja 44% pigem nõustus väitega “olen üldiselt poliitikast huvitatud” (11% pigem ei nõustunud ja 2% ei nõustunud üldse). 87% vastanutest ütles, et sai päeva jooksul uusi teadmisi arutlusel olnud teemadest ja Eesti poliitikast (49% oli selle väitega täiesti nõus, 38% pigem nõus, 9% pigem ei olnud nõus ja 3% ei nõustunud üldse) ning 82% ütles, et hakkasid arutlusel olnud teemade ja poliitika vastu rohkem huvi tundma (35% nõustus täiesti, 47% pigem nõustus, 13% pigem ei nõustunud ja 3% ei nõustunud üldse).

Huvitav küsimus on ka see, kuivõrd muutis info saamine ja arutelud osalejate algseid seisukohti. Tagasisideküsitlus näitas, et 51% osalejatest muutis vähemalt mõnda oma varasematest seisukohtadest, 19% mitmeid seisukohti ning 29% oma varasemaid seisukohti ei muutnud.

Arutlusel olnud 18 küsimuse kohta leiti, et need olid jõukohased. Väitega “arutelupäeva küsimused olid minu jaoks liiga keerulised” nõustus täiesti 3%, pigem nõustus 9%, pigem ei nõustunud 39% ja üldse ei nõustunud 48% vastanutest.

97% vastanutest hindas arutelupäeva hästi korraldatuks (77% täiesti nõus ja 20% pigem nõus, 2% pigem mitte nõus), 98% vajalikuks ürituseks (75% täiesti nõus, 23% pigem nõus, 1% pigem mitte nõus) ning kõik tagasisideküsitlusele vastanud osalejad ütlesid, et on rahul oma otsusega arutelupäeval osaleda (88% täiesti nõus, 12% pigem nõus).