Haridusministeeriumi pressiteade

Eile toimus haridusstrateegia nõukoja istung, kus lepiti kokku Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamise lähteülesanne. Strateegia eesmärk on panna paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja riigiülest kokkulepet ning pikemaajalist süstemaatilist tööd. Elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020 otsustas valitsus koostada 8. novembril 2012.

Lähteülesande järgi peab Eesti strateegia olema selgete otsustuskohtadega ja iseseisvalt loetav kuni 15 lehekülje pikkune pikk dokument. Oluline on, et strateegia kirjeldab meetmeid, kuidas saavutatakse kokkulepitud eesmärgid, mitte  ei loetleks üles soove. Teksti iseloomustab konkreetsus, selgus, kavandatud meetmete rakendatavus ja tulemuste mõõdetavus. Strateegias jäädakse probleemipõhiste meetme tasemele ning aasta teises pooles lisanduvad juba konkreetsemad ja detailsemad tegevusprogrammid.

Tallinna ülikooli professor ja haridusstrateegia nõukoja esimees Mati Heidmets väljendas heameelt, et  elukestva õppe strateegia on valmimas. „Haridus ei vaja strateegia raames süsteemset ümberkorraldamist, vaid hardusstrateegia peaks keskenduma just mõnele kõige olulisemale teemale, mille lahendamine aitab Eesti haridust parimal viisil suunata kaasaegsete õpikäsitluste juurutamise ning koolikultuuri arendamise suunas,“ rõhutas professor Heidmets. „Samuti peaksid strateegia keskmesse saama õpetajakoolituse kaasajastamine, koolijuhtimise kompetents, Eesti kooli ja hariduse diagnostika ja hindamine,“ lisas Heidmets

„Muutuv maailm nõuab haridussüsteemilt oluliselt rohkem tähelepanu pööramist õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste omandamisele, sest see tagab inimeste kohanemisvõime“, ütles juhtkomisjoni esinaine ja hetkel OECD juures töötav Heli Aru. „Seega on väga oluline uue õpikäsituse rakendamine, mis aitab kaasa koostöö ja mitmekesisuse väärtustamisele,  loova ja kriitilise mõtte arendamisele, mis on tähtis kõigil haridustasemetel – nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduses. Loodav elukestva õppe strateegia pakub meetmeid, mis toetavad õpetajaid ning õppejõude uute õppemeetodite omandamisel ning õpitu tegelikul rakendamisel.“

Tulemuseni jõutakse kaasates
Eduka tulemuseni jõudmiseks peab huvirühmadel olema võimalus avaldada arvamust strateegia loomisel ning tunnetada enda panust nii strateegia väljatöötamisel kui ka vastutust selle elluviimisel. Haridusstrateegia koostamise ettevalmistamiseks kogutakse juunis tagasisidet kõigi oluliste huvirühmade ja eri ministeeriumite esindajatelt. Seejärel, esmase strateegiaprojekti valmimise järel, korraldatakse põhjalikum konsultatsiooniprotsess.
Haridusprioriteetide kokku leppimise ehk strateegia koostamise protsessis lähtutakse üle kolme aasta tagasi alguse saanud heast kaasamise praktikast. Strateegia koostamiseks moodustati laiapõhjaline juhtkomisjon ning nõukoda, kes tagab, et strateegia vastab küsimustele, mis tõstatati kahe aasta eest valminud  dokumendis „Eesti Hariduse viis väljakutset“. Väljakutsete kirjeldus valmis Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös. Seal deklareeriti, et elukestva õppe süsteemi arendamise eesmärk on Eesti kõigile inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu vältel.

Strateegia koostamise lähteülesanne ja muud toetavad materjalid on avaldatud HTM ja Eesti Koostöö Kogu veebilehtedel.

Lisainfo:
Mati Heidmets
Tallinna Ülikooli professor
hei@tlu.ee
511 25 30

Heli Aru
OECD Eesti esinduse haridusnõunik
heli.aru@mfa.ee
52 90 520

Argo Kerb
avalike suhete osakonna juhataja
7350 324