Elukestev õpeTäna, 13. veebruaril 2014 a kiitis Vabariigi Valitsus heaks elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. Strateegia väljatöötamise üks osalisi, Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu leiab, et selle strateegia vastuvõtmine on ajalooline sündmus meie väikese riigi jaoks ja eeskujuks muudele Eesti eluvaldkondadele.

„Paljude aastate koostöö teadlaste, ekspertide, huvigruppide, ametnike ja poliitikute vahel aitas pärast korduvaid pingutusi jõuda kokkuleppele meie inimvara arenemise seisukohalt ühes olulisemas valdkonnas – hariduspoliitika peamiste eesmärkide sõnastamisel,“ ütles Koostöö Kogu programmijuht, elukestva õppe strateegia koostamist koordineerinud Lelo Liive.

Läbitud protsess, mille raames 2011 aastal professor Mati Heidmetsa juhtimisel andsid teadlased ja eksperdid soovitused viie peamise hariduse „pudelikaela“ kõrvaldamiseks ning sellele järgnenud töö tööturu osapoolte, laste ja lastevanemate, õpetajate ja hariduskorralduse juhtide ning paljude teiste huvigruppide kaasamisega vahendite valimiseks ja edasiste sammude seadmiseks sihtide elluviimiseks, võiks saada meie väikesele riigile eeskujuks ka teiste valdkondade poliitikate väljatöötamisel. Riikliku strateegia selline sünd tõestab, et ühiskonda mõjutavaid väga olulisi otsuseid saab teha avatud dialoogi käigus kujuneva kokkuleppe raames.

Nii, nagu 2008 aastal kodanikuühiskond Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel koos Eesti Haridusfoorumi rahvaga haaras initsiatiivi ja võttis vastutuse Eesti hariduse tulevikueesmärkide sõnastamisel, on täna meie kõigi, nii täitevvõimu kui iga inimese vastutada nende eesmärkide elluviimine.

Eestis praeguseks välja kujunenud rahvastikuprotsessid – peamiselt elanikkonna kahanemine, vananemine ja koondumine – nõuavad Eesti inimvara kui peamise ent piiratud ühiskondliku ressursi tarka ja optimaalset kasutamist, rõhuasetusega tööjõu kvalifikatsiooni parandamisele. Selle tulemusena kasvavad nii tööhõive kui töö tulemuslikkus ja seekaudu ka rahva elukvaliteet.

Visioon, et õpetaja on hinnatud eeskuju ja teejuht ning et see amet on ihaldatumaid elukutseid, et täna sündivad lapsed, tööealised ja pensionärid leiavad endale elus huvidele ja võimetele vastava koha võib teoks saada. Selle eelduseks on strateegias antud poliitilistest lubadustest kinnipidamine aga teisalt iga inimese enda panustamine nii töö- kui eraelus võetud rollide täitmisel.

Eesti Koostöö Kogu tänab kõiki partnereid akadeemilistest ringkondadest ja ametkondadest ning sotsiaalpartnereid ja oma osalisi eesmärgini viinud koostöö eest.

Lelo Liive
Eesti Koostöö Kogu
Programmijuht
693 8333
Lelo.liive@kogu.ee