Riigikantselei

Avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava vastutaja Eestis on riigikantselei ja 2014-2016 tegevuskava fookuses on avalike teenuste arendamine, kaasamine poliitikakujundamise protsessis ning eelarve läbipaistvus.

Märtsis ametisse astunud valitsus on rõhutanud vajadust muuta Eesti riigivalitsemine avatumaks ning koalitsiooni tegevuskava paneb AVP koordineerimise vastutuse Eestis riigikantseleile.

AVP uus kaheaastane tegevuskava tuleb rahvusvahelisele tugiüksusele esitada 15. juuniks. Riigikantselei korraldab tegevuskava koostamise ning esitab mais tegevuskava eelnõu avalikule konsultatsioonile.

Tegevuskava koostamise ettevalmistavale arutelule kutsus riigikantselei avatud valitsemise partnerluse ümarlaua, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, poliitikauuringute keskuse Praxis, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja välisministeeriumi esindajad, samuti justiits- , majandus- ja kommunikatsiooni- ning siseministeeriumi kantslerid.

Pärast tegevuskava valmimist moodustatakse selle elluviimiseks koordineeriv kogu.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 63 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.

Eesti esimese AVP tegevuskava (2012-2014) koondas kokku Eesti valitsuse tegevused kahes partnerluse võtmevaldkonnas, milleks olid avalike teenuste arendamine ning ametnikueetika edendamine. Tegevuskava aruanne on kättesaadav siin  ning rahvusvaheline hinnang tegevuskava täitmisele siin 

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest www.opengovpartnership.gov  ja tegevuskava koostamisest www.valitsus.ee/avp.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee