Riigikantselei pressiteade

Riigikantselei esitas avalikule konsultatsioonile avatud valitsemise partnerluse kaheaastase tegevuskava.

Tegevuskava koostamise ettevalmistavatel aruteludel koostööpartneritega on otsustatud, et tegevuskava fookuses on avalike teenuste arendamine, kaasamine poliitikakujundamise protsessis ning eelarve läbipaistvus. Nende prioriteetide alusel kaardistas riigikantselei konkreetsed tegevused, mida Eesti võiks järgmise kahe aasta jooksul ära teha.

Tegevuskava kokkupanemist juhtiv riigisekretär Heiki Loot ütles, et riigivalitsemise avatumaks muutmisel on oluline roll ka valitsusvälistel partneritel. „Tegevuskava eelnõu sündiski ministeeriumide, vabaühenduste ja erasektori esindusorganisatsioonide koostööna. Ootame sellele nüüd kõigi tagasisidet,“ ütles riigisekretär.

Tegevuskava ettevalmistavatele aruteludele on riigikantselei kutsunud avatud valitsemise partnerluse ümarlaua, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, poliitikauuringute keskuse Praxis, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja välisministeeriumi esindajad, samuti justiits- , majandus- ja kommunikatsiooni- ning siseministeeriumi kantslerid.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 63 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Märtsis ametisse astunud valitsuse tegevuskava paneb AVP koordineerimise vastutuse Eestis riigikantseleile.

Pärast avalikku konsultatsiooni paneb riigikantselei kokku tegevuskava eelnõu, mille kiidab lõplikult heaks mai lõpus kogunev ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite ümarlaud, ning esitab selle valitsusele.

AVP uus kaheaastane tegevuskava tuleb rahvusvahelisele tugiüksusele esitada 15. juuniks.

AVP tegevusprogramm 2014-2016 on üleval osale.ee  -s ning avalik konsultatsioon avatud 26. maini.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest www.opengovpartnership.org ja tegevuskava koostamisest www.valitsus.ee/avp.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
53 0304 53
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee

Pressiteade Riigikantselei veebilehel.