ERR

Eesti Koostöö Kogu 2012–2015 tehtud riigipidamise kava tulemused näitavad, et tegelikest muutustest rääkida veel ei saa, kuigi uuringu järgi on kava muutnud üldist arutelu suunda ja ajendanud vastu võtma põhimõttelisi otsuseid reaalsete muutuste elluviimiseks tulevikus.

“Riigipidamise reformisoovituste elluviimist hinnates on keeruline valida, kas hinnata retoorikat, kavatsusi, elluviimist või tulemusi,” nendib riigipidamise programmi juht Külli Taro. “Soovisime keskenduda tegelikele muudatustele, ent neid on veel vähe. Samas on õnnestunud retoorikat muuta, viimastel Riigikogu valimistel oli riigireform üheks peateemaks.”

Riigipidamise kava raames töötas sihtasutus koos teadlaste, ametnike, poliitikute, ettevõtjate ja vabakonna esindajatega välja Eesti riigi töökorralduse ettepanekud viies valdkonnas: arutlev demokraatia, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja riigikogu.

Uuringutulemuste järgi tõi programm kõige enam põhimõttelisi muudatusi arutleva demokraatia valdkonnas, mis keskendus kodanike paremale sisulisele kaasamisele seadusloome protsessidesse.

Esimene neist oli möödunud aasta veebruaris jõustunud maksukorralduse seaduse täiendus, mille järgi maksuseaduse ja selle muudatuse vastuvõtmise ning jõustumise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud. See peaks võimaldama maksupoliitikate-alast sisukamat arutelu ja andma ühiskonnale aega nendega kohanemiseks.

Teine, praktilisem muudatus oli eelnõude infosüsteemi uuendus, mis võimaldab kodanikel eelnõusid avalikult kommenteerida.

Peale selle toodi uuringus arutleva demokraatia puhul välja ka 2016. aasta alguses valmiv rahvaalgatusveeb, millega lubatakse riigikogule ühiste pöördumiste esitamine ja nende hilisem menetlemine mugavamaks muuta.

Teistes valdkondades selgeid muudatusi programm ei toonud.

Programm keskendus kodanike sisulise kaasamise kõrval ka haldusreformi rakendamise ettepanekutele, IT-ministri ametikoha loomise vajalikkusele ja riigipalgaliste töö tõhustamisele.

Samuti nägi programm ette riigi- ja valitsussektoris bürokraatia vähendamist ning riigikogu töökorralduse muutmist.

Artikkel ERR veebilehel.