Koostöö Kogu jätkab 2016. aastal kui valdkondadeülene analüüsikeskus ja poliitikasoovituste koostaja, mis lähtub oma tegevuses koostöövõrgustiku poolt kolmeks aastaks seatud eesmärkidest (Harta 2014-2017). Koostöö Kogu tegeleb teemadega, mis loovad ühiskonnale olulistel teemadel lisandväärtust ja kus on vaja võtta juhtroll poliitikate suunamisel.  Riigipidamise programmi lõppedes keskendub Koostöö Kogu sel aastal jõuliselt sotsiaalkaitsesüsteemi uuendamisele. Lisaks on sihtasutuse fookuses järgmise, 2017. aastal ilmuva Eesti inimarengu aruande koostamine ja rahvaalgatusveebi käivitamine.

 

PENSION 2050 PROGRAMM

Programmi eesmärk on aidata kaasa tervet ühiskonda puudutavate ja möödapääsmatute sotsiaalreformide – pensionid, tööõnnetuskindlustus, lastetoetused,  tervise-edendus jne – ettevalmistamisele ja elluviimisele koos huvipooltega. Koostöö Kogu roll on pakkuda sõltumatut platvormi aruteludeks, olles samaaegselt sotsiaalreformide visionääriks ning poliitikasoovituste väljatöötajaks ja levitajaks.  Programmi juht on Liisi Uder, kes alustas tööd 2016. aasta jaanuaris.

Kaheaastane tegevuskava näeb ette koos sotsiaalpartnerite ja teiste huvipooltega töötada välja kontseptsioon 2050. aasta pensionist. Kontseptsiooni eesmärgiks on leida nendele probleemidele, millega 30-40 aasta pärast silmitsi seisame, uuenduslikud lahendused. Valminud kontseptsiooni on kavas avalikkuses aktiivselt tutvustada ja selgitada, lisaks osaleda sotsiaalpartnerlust puudutavates aruteludes ja läbirääkimistes ning kavandada teiste oluliste sotsiaalreformide jaoks vajalikke samme.

RAHVAALGATUSVEEB  

Koostöö Kogu  loob koostöös Riigikogu Kantseleiga veebikeskkonna kollektiivsete pöördumiste märgukirjade koostamiseks ja esitamiseks Riigikogule (rahvaalgatus.ee). Veebikeskkond valmib 2016. aasta veebruari lõpus Teeme Ära SA loodud kogukondliku otsustamise platvormi põhjal. Rahvaalgatusveebi jääb sisu osas ja tehnilise poole pealt haldama Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga.

2016. aasta alguses on plaanis avalikkust aktiivselt teavitada uuest veebist ning kodanike õigusest selliseid pöördumisi parlamendile esitada. Pöördumiste keskkonna arendamisel arvestatakse võimalusega arendada seda edasi kohaliku omavalitsuse tasandile, et võimaldada eelnõude algatamist volikogudes.

 

INIMARENGU ARUANNE 2016/2017 

Koostöö Kogu annab alates 2013. aastast välja sotsioloogide poolt koostatud inimarengu aruandeid, mis ilmuvad iga kahe aasta tagant.

Koostöö Kogu nõukogu otsustas oktoobris 2015 järgmise Eesti inimarengu aruande teemaks seada üleilmse eestluse (väliseestlaste side keele ja kultuuriga, Eestis elavate inimeste identiteet, uus-eestlased jne). Veebruaris 2016 valib nõukogu aruande peatoimetaja konkursile laekunud kandidaatide seast uue peatoimetaja. Seejärel algab artiklite koostamine peatoimetaja poolt kutsutud autorite poolt. Üleilmset eestlust käsitlev inimarengu aruanne ilmub eesti ja inglise keeles 2017. aasta kevadel.

Inimarengu aruande formaati on kavas uuendada, et peatükke ja artikleid oleks võimalik veebis mugavamalt lugeda ja neile viidata.