Viimased kuus kuud on olnud täis sisuloomet, arutelusid ja tulevikuvisioone, millest järgnevalt teeme väikse tagasivaate.

Kogumaks mõtteid ja arvamusi  tuleviku vanaduspõlve teemal oleme korraldanud aprillist juunini erinevate osapooltega kolm fookusarutelu. Neist esimene, 18. aprillil toimunud fookusarutelu keskendus vanemaealiste hõive tõstmise temaatikale, mille jooksul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada nüüd ja edaspidi, et inimesed oleksid tööturul kauem aktiivsed. Järgmine, 20. mail peetud fookusarutelu eesmärgiks oli aga leida Eesti jaoks sobivaid võimalikke lahendusi isikliku vastutuse suurendamiseks pensionivara kogumisel. Siiamaani viimane, 30. juunil korraldatud fookusarutelu käsitles elukestva õppe arendamist. Fookusarutelul otsiti vastust küsimusele, kuidas tagada, et elukestvas õppes osalemine on ühtlaselt kõrge kõikide vanuserühmade puhul.

Lisaks fookusaruteludele korraldasime Arvamusfestivali raames avaliku arutelu #SELFIE 2050, mis püstitas küsimuse: milline on Eesti aastal 2050 ning millised tahame olla meie selles Eestis eakana? Teemad, mille üle arutleti jagunesid tinglikult kaheks: kuidas tagada majanduslik kindlustatus vanemas eas ning mis peaks muutuma selleks, et inimesed oleksid ka vanemas eas õnnelikud.

Et levitada oma mõtteid ja algatada laiem ühiskondlik diskussioon, oleme loonud Pension2050 programmi blogi. Eesti- ja venekeelse blogi pidamise mõte on ühest küljest teavitada avalikkust programmi käekäigust ja ideedest, mis töö käigus tekivad. Teisalt soovime programmiväliseid autoreid kutsuda tuleviku eakuse teemadel kaasa mõtlema.

Järgneva poolaasta kaalukaim sündmus on aga 4. novembril koostöös Sotsiaalministeeriumiga planeeritud tuleviku eakuse konverents, kus tutvustame uue eakuse põhimõtteid ja teiste riikide kogemusi pensionisüsteemi reformimisel.