Eesti Koostöö Kogu pressiteade

Uue eakuse rahvakogule esitatud ideed hakkavad rahva toetusallkirju koguma

Uue eakuse rahvakogu teemaseminaridelt heakskiidu saanud 26st ideest 4 on valmis rahva toetusallkirju koguma. 1000 digiallkirja kogunud ettepanekuid hakkab sügisel arutama Riigikogu.

Esimesed ideed, mis hakkavad toetusallkirju koguma, on järgmised:

Ettepanek nr 1: seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

Ettepaneku sisu: maksta toetust ja katta nende vanavanemate ravikindlustuskulud, kes hoiavad regulaarselt lapselapsi, et lapsevanemad saaksid tööl käia. Tegemist on põlvkondadevahelist sidet väärtustava mudeliga, mis oleks alternatiiv lasteaiale. Toetus finantseeritakse kohaliku omavalitsuse lasteaiakoha toetusfondist.

Ettepanek nr 2: soodustada teenusmajade rajamist

Ettepaneku sisu: luua võimalused vanemaealistele teenusmajade rajamiseks, mis oleks alternatiiv kodu ja hooldekodu kõrval. Kontseptsiooni järgi on teenusmajades vanemaealistele eraldi korterid ning kõik vajalikud (sotsiaal)teenused. Teenusmaja aitaks eakatel vabaneda üleliigsetest ja kulukatest kohustustest, näiteks oma kinnisvara hooldamine. Lisaks vabastaks see lapsed oma vanemate või vanavanemate hoolduskohustusest: noored saavad pühenduda tööl käimisele ja oma perekonnale, teades, et vanemad on turvalises kohas ja nende eest hoolitsetakse.

Ettepanek nr 3: võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

Ettepaneku sisu: praeguse korra järgi ei ole töötuna arvel oleval inimesel lubatud töötada. Vastasel juhul kaotab inimene ravikindlustuse. See võib aga vähendada huvi tööd otsida ning inimene kaotab tööharjumuse. Ettepanek on lubada töötuna arvel oleval inimesel teha tööd, kas käsunduslepingu alusel või osaajaga. Tingimuseks on töötukassa teavitamine, mille tulemusena vähendatakse tema hüvitist proportsionaalselt.

Ettepanek nr 4: luua tervisliku vananemise kontseptsioon

Ettepaneku sisu: luua teiste riikide eeskujul tervisliku vananemise kontseptsioon, mida saab integreerida rahvastiku tervise arengukavasse. Tervisliku kontseptsiooni esitamine arengukavas annab võimaluse toetada nii riiklikult kui ka EL vahenditest algatusi nagu näiteks teavituskampaaniaid, mis tõstaksid vanemaealiste teadlikkust tervisest, liikumisest, toitumisest.

 

Taustainfot:

Märtsis käivitus uue eakuse rahvakogu, millega kutsuti üles kõiki kaasa mõtlema, mida juba praegu teha selleks, et 30-40 aasta pärast oleks vanaduspõlv õnnelikum ja aktiivsem. Kokku esitati rahvakogule 80 ettepanekut. Ekspertide poolt tehtud mõjuanalüüside tulemusena jäi lõpuks sõelale 61 ettepanekut, mis omakorda jagunesid kolme gruppi – riiklikult lahendamist vajavateks, nendeks, mida kogukonnad ja tööandjad saavad juba praegu ellu viia ja sellised ideed, mida Eestis ei ole võimalik rakendada.

Maikuus ettepanekute esitajate ja ekspertide vahel toimunud arutelude käigus hääletati 29 riiklikult lahendatava ettepaneku üle, millest 26 ettepanekut hakkavad aasta jooksul avalikult toetusallkirju koguma. Esimesed neli ettepanekut on nüüd toetusallkirjade kogumiseks uue eakuse rahvakogu veebikeskkonnas valmis.

Ekspertide komisjonis olid Praxise, EBS-i, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad ning vastavate valdkondade ametnikud sotsiaal- ja rahandusministeeriumist, Riigikontrollist ja Õiguskantsleri kantseleist, samuti Kindlustusandjate Liidust ning ettevõtjate seast.

 

Kõikide riiklikult lahendatavate ettepanekutega saab tutvuda siin: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/effective-ideas/govermental

           

Sisuline info:

Liisi Uder

Koostöö Kogu programmi Pension 2050 juht

liisi.uder@kogu.ee

 

Pressikontakt

Helin Vaher

helin.vaher@agendapr.ee

tel: 53 408 556