Harta osaliste üldkoosolek toimus 7. detsembril 2017 kell 14-17 Tallinnas Toompuiestee 10, Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis.

Kuna 2017. aastal lõpeb SA Eesti Koostöö Kogu kolmeaastane strateegia (Harta 2014-2017), kutsusime kokku Eesti Koostöö Kogu koostöövõrgustiku (Harta osaliste) liikmed, et paluda neil anda oma panus järgmiste aastate strateegiliste eesmärkide seadmisse.

Koostöö Kogu nõukogu strateegiline töö on kestnud aasta jagu ning selle tulemusel on jõutud järelduseni, et järgmistel aastatel võiks Koostöö Kogu jätkata demokraatia arendamist digiajastule kohaselt, võttes esmalt fookusesse avaliku ruumi temaatika.

Harta osaliste üldkoosolekul tegi sissejuhatava kõne Eesti Koostöö Kogu nõukogu aseesimees Kaie Karniol. Üldkoosolekul andis juhataja Teele Pehk ülevaate sihtasutuse tegevustest Harta 2014-2017 valguses: tutvustasime rändeteemalise inimarengu aruande ja rahvaalgatusveebi saavutusi, programmijuht Liisi Uder rääkis lõppevast Pension 2050 programmist ja uue eakuse rahvakogu senistest saavutustest.

Juhataja Teele Pehk tutvustas uue strateegia kujunemise protsessi ning kogus arutelu käigus kavandile tagasisidet.

Eesti Koostöö Kogu kavatseb järgnevatel aastatel demokraatiasuunale läheneda järgmiselt:

  • Süsteemselt uuendada ühiskonnakorraldust osalusdemokraatia ja õmblusteta ühiskonna põhimõttele kohaselt ning digiajastu võimalusi kasutades.
  • Lähtuda avatud, läbipaistvast ja ressursisõbralikust ühiskonnakorraldusest ja poliitikakujundamisest, võrdsetest võimalustest ja sidusast ühiskonnast, demokraatia igapäevastamisest, arutluskultuurist.
  • Keskenduda avaliku ruumiga seotud teemadele. Avalikus ruumis avalduvad tänase Eesti demokraatia kitsaskohad nii riigi kui ka kohalikul tasandil, seega on see hea fookusteema demokraatia edendamisele. Avalik ruum on kui ühiskonna tervise avaldumiskoht ja lakmuspaber ühiskonna sidususele.

 

Kohalviibinud kümmekond Harta osalist kiitis Koostöö Kogu poolt pakutud strateegilise suuna heaks. Koostöö Kogu nõukogu kinnitas Harta 2018-2020 oma 15. detsembril 2017 toimunud koosolekul.

Loe Harta 2018-2020 teksti.

Vaata üldkoosoleku slaide siit.