SA Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007.
aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide
koostöövõrgustik, mis korraldab Eesti pikaajalist arengut
mõjutavate teemade seiret, töötab selle põhjal koos
huvigruppidega välja analüüse ja poliitikasoovitusi ning
käivitab algatusi. Alates 2006. aastast korraldab Koostöö Kogu
Eesti Inimarengu Aruande (EIA) väljaandmist.
Erakonnapoliitiliselt sõltumatu Koostöö Kogu tegevus lähtub
koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide iga kolme
aasta järel vastu võetavast Hartast.

SA Eesti Koostöö Kogu kuulutab välja konkursi
TEGEVJUHI
ametikohale

Tegevjuhi ülesanneteks on:
• sihtasutuse põhikirjalistest eesmärkidest, strateegiast, koostöövõrgustiku sisendist ja
nõukogu otsustest lähtuvalt organisatsiooni tegevuste edasiarendamine, uuendamine
ja omavaheline seostamine
• rahvaalgatus.ee sisuline arendamine ja sellele jätkusuutliku rahastusmudeli
loomine
• käimasoleva avaliku ruumi ja demokraatia teemadele pühendatud EIA koostamise
edukas lõpuleviimine, seniste EIA-de tulemuste analüüs ning järgmise EIA
teemapüstituse väljatöötamine
• koostöövõrgustiku arendamine ja selle sisukas kaasamine ühiskonnale oluliste
teemade tõstatamisel, läbiarutamisel ja algatuste käivitamisel.

Ootame kandideerima motiveeritud ja visiooniga kandidaate, kellelt eeldame:
• kõrgharidust (hindame teaduskraadi olemasolu), kõrgtasemel inglise keele ja
soovitavalt ka vene keele valdamist
• teadmisi inimeste ja protsesside juhtimisest ja praktilist juhtimiskogemust
• nägemust Eesti ühiskonna valupunktidest ja nende võimalikust
lahendamisviisidest, suutlikkust tegeleda poliitikutele ebamugavate, aga ühiskonnale
vajalike teemadega.

Kandideerimiseks ootame CV ja esseed teemal “Avalik ruum ja demokraatia”
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14.september 2018, valk.marika@gmail.com

Täiendav info: Marika Valk, Koostöö Kogu nõukogu esimees 502 8475
Oluline informatsioon: www.kogu.ee

EKK juhataja konkursi kuulutus