Käesolev aasta on koostöö kogu jaoks inimarengu aruande aasta. Esmalt, kuna veel enne suve ilmub uus tuumakas raport, mis sedapuhku keskendub Eesti ruumilisele olevikule ja võimalikule tulevikule. Teisalt ka seetõttu, et tähistame 25 aasta möödumist esimese Eesti inimarengu aruande ilmumisest 1995. aastal.

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 (peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping) vaatab laia pilguga ruumi meie ümber. Me kõik oleme avaliku ruumi kasutajad. Selle kvaliteet, sidusus, atraktiivsus, kättesaadavus mõjutab nii üksikinimese kui ka kollektiivset heaolu. Keha ja vaimu toetav hea avalik ruum on koroonapandeemia ajal tõusnud igaühe teadvusesse.

Avaliku ruumi teemale läheneb aruanne asustusstruktuuri, looduse, linnaruumi, aga ka digitaalse aruteluruumi kaudu. See toob esile mitmeid demokraatia, säästva arengu ja sidusa ühiskonnaga seonduvaid kitsas- ja otsustamiskohti.

Ootamatult üle maailma rullunud koroonapandeemia osutab fundamentaalselt ruumile, milles me igapäevaselt elame ja toimetame. Eriolukorras on igaüks omal nahal tajunud, milline on tema ligipääs tervist toetavale, heaolu suurendavale ruumile. Vajadus selle järele on kasvanud üleöö hüppeliselt. Kitsaskohad ilmnevad eriti tiheasulates, kus inimestel on ebavõrdne ligipääs kvaliteetsetele rohealadele, mis lisaks tervislikule liikumisele pakuvad äreval ja ebakindlal ajal olulist turgutust ka vaimsele tervisele ning emotsionaalsele heaolule. Teravalt on avaldunud erivajadustega inimeste ja eakate võimalused kasutada taolist ruumi.
Värske inimarenguaruanne pakub sidusa pildi meid ümbritseva ruumi, inimarengu, heaolu ja demokraatia seostest.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv artiklite kogumik, mis peegeldab ja mõtestab Eesti ühiskonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ja võimalikke arengusuundi. Tunnustatud teadlaste koostööna valmiv põhjalik aruanne panustab teadmuspõhiste poliitikate kujundamisse ning sellest kantud mõtteviiside ja teaduse populariseerimisse. Eesti inimarengu aruanne lähtub oma olemuselt ÜRO poolt välja antavast rahvusvahelisest inimarengu indeksist ja raportist. Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast annab kogumikku välja SA Eesti koostöö kogu.

Kairi Tilga
Eesti koostöö kogu tegevjuht