Eesti Koostöö Kogu avaliku ruumi teemaline rändnäitus „Kodukoha kompass on jõudnud nelja väikelinna. Näituse raames kompass-kettale kogutud kohalike tagasiside viitab sarnastele probleemidele ja arenguvajadustele: väikelinnades on puudu nüüdisaegsetest elamistingimustest, kohalike kaasamine elukeskkonda puudutavatesse otsustesse on madal, puudu on jalakäijasõbralikkust ja kogemusterikkast tänavaruumist.  Näituse avamine Narvas

Väikelinnades aasta jagu rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelised seosed ning kutsub kohalikke märkama, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi. Näitus tõukub eelmisel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet. Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust!

Näitusega on kaasas ka praktiline kompass-ketas, mis annab võimaluse lihtsal skaalal hinnata oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteeti.

„Oleme oma ringreisiga peaaegu poole peale jõudmas. Huvitav on näha, et kompass-kettale kogunenud kohalike tagasiside põhjal joonistuvad juba välja väikelinnade sarnased mured ja rõõmud“, tõdeb Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Suurima probleemina tuuakse inimeste tagasiside poolt välja vähest kaasatust otsustusprotsessidesse. See näitab kui avatud ja kaasav on kohalik valitsemine. Kui mugavaid ja häid võimalusi on loodud inimestele kaasa rääkimiseks, ideede esitamiseks ja kas nendega arvestatakse. Tugevamaid kogukondi ja paremaid paiku aitavad luua tingimused, milles elanikel on mugavad võimalused otsuste tegemisel kaasa rääkida.

Teise murena kerkib esile vähene rahulolu oma kodulinna avaliku ruumi kvaliteediga. Kolmandana väljakooruv tendents on puudujääk nüüdisaegsetes elamistingimustes. „Kõiki neid aspekte tuuakse selgelt väikelinnade arengutakistusena esile ka inimarengu aruandes,” tõdeb Tilga. „Näiteks tõdetakse raportis, et kodanikuühiskond on meil küll teinud suuri pingutusi arutelu- ja kaasamiskultuuri arendamisel, ent vaatamata sellele oleme kodanikuaktiivsuselt Soomest, Rootsist mitukümmend aastat maas“.

Ootuspäraselt on inimesed seni hinnanud kõrgelt oma linnades mugavat ligipääsu kodulähedasele looduskeskkonnale. Samuti hinnatakse kõrgelt turvatunnet, puhtust ja valgustatust.

Näituse üks eesmärke on võimestada inimesi märkama ruumi enda ümber ja enda vajadusi selles. Samuti on eesmärk tõsta kohalike kodanikuaktiivsust ja innustada inimesi haarama leidma viise, kuidas elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida. „Sageli saame ka väiksemate sekkumistega üksi või naabritega oma koduümbruse avalikku ruumi korrastada ja parandada, sellised ühistegemised on kasulikud piirkonna kogukonna vaimule ja ka atraktiivsusele“, ütles Tilga.

„Kodukoha kompass“ rändab aastaga ümber Eesti, peatudes 12 väikelinna keskraamatukogus. Näitus on seni toimunud Paides, Rakveres, Narvas ja Põlvas. 3. veebruaril jõuab näitus Võrru. Näitus rändab 2021. a augustini.

 

Lisainfo:
Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu juhataja
kairi@kogu.ee
+372 503 6620