Esimene koostööpäevak toimus Kagu-Eestis, Antsla Kultuurimajas, kuhu oli kogunenud üle 30 inimese piirkondlikest asutustest ja organisatsioonidest. Eesti inimarengu aruande 2023 põhisõnumi tuules otsiti võimalusi kuidas kohalikul tasandil koostöiselt ja valdkondade üleselt ennetada vaimse tervise muresid.

Aruteludele andis uudse vaatenurga tänavune Eesti inimarengu aruanne. Fookusesse võeti senise, valdavalt häirete- ja ravi vähese kättesaadavuse kesksele vaimse tervise käsitluse asemel, inimest igapäevaselt ümbritsevate keskkondade kujundamine heaolu ja tervist soosivalt. Ned keskkonnad on pere ja kodu, kool, töökoht, digikeskkond, füüsiline keskkond linnaruumis ja maal.

“Investeerides valdkondade üleselt vaimse tervise ennetusse ja varajasse märkamisse, hoiame igal tasandil kokku palju ressursse. Kuidas täpselt ennetus kogukonna tasandil kõige paremini toimib, on vaja otsustada igas kogukonnas eraldi, lähtudes vajadustest, olemasolevatest vahenditest ning võimalusest suunata lisaressursse ennetusse,” kõneles koostööpäevakute eesmärgist Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga.

Kohtumisel Kagu-Eesti inimestega jäid kõlama peamist kolm mõtet:

  1. Vaimse tervise probleemide ennetuses saab kohalikul tasandil väga palju ära teha märgates ja kaasates kohalikku olemasolevat ressurssi – kohalikud asutused, võrgustikud, vabakond, aktiivsed kodanikud ja nende vaheline koostöö. 
  2. Suur osa vaimse tervise mõjuteguritest asub väljaspool psühholoogi- ja arstikabinette, muutusi aitavad luua ka sealhulgas kogukonna enda loodud tugisüsteemid ja piirkondlikud tavad. Elevust tekitas kogukonna teenuste mõiste, mis on Eestis alles uus ja mida veel ei osata seostada piirkonnas olemasolevate tugiteenustega, nt erinevad kogemusnõustajad, eakatega toimetavad seltsingud, huvikaitsega tegelevad vabaühendused, huviringid, kogukonnaüritused.
  3. Koostööpäevakute uudne lähenemine täitis oma rolli, kokku said regioonist erinevate asutuste esindajad ja otsustajad, kes igapäevatöös otseselt vaimse tervise teemaga ei tegele ja ühise laua taga tavaliselt ei kohtu. Just valkondade ülene koostööformaat  andis silmi avardava võimaluse leida erinevate valdkondade vahel kokkupuute kohti, kus saab koostöös (väljaspool meditsiinisüsteemi) luua võimalusi, teenuseid, kohti inimestel oma vaimset tervist ja heaolu hoida. 

Kohtumine Kagu-Eestis oli ühtlasi  koostööpäevaku “Vaimne tervis algab siit!” formaadi pilootkohtumine, mille toel jätkatakse vaimse tervise edendamist Eesti riigi erinevates piirkondades saabuval sügisel. Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Koostöö Kogu ellu toodud koostööpäevakute eesmärgiks on leida värskele Eesti inimarengu aruandele tuginedes teadmisi lahendusteks ja koos kohalike ekspertidega märgata olemasolevat kohalikku ressurssi (asutused, oskused, kogukonnad) ja seeläbi aidata kaasa antud piirkonnas vaimse heaolu paranemisele.  

Eesti Koostöö Kogu koostatud Eesti inimarengu aruanne 2023Vaime tervis ja heaolu”.