Kuidas suurendada ühiskonnas üksteise kuulamist ja koostööd?

Eesti Koostöö Kogu palvel vaatas professor Marju Lauristin läbi 25 aasta Eesti inimarengu aruanded (1995-2020). Professor sõnab, et aruannetes on üks märksõna, mis kordub aastast aastasse ja mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas.

Eesti Koostöö Kogu kogubki oma 15. sünnipäeva raames headelt partneritelt ja kaasamõtlejatelt uuenduslikke ning edasiviivaid ettepanekuid ja ideid erinevatest lahendustest, mis suurendavad inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandavad koostööoskusi ja omavahelist dialoogi.

Ametnik sotsiaalmeedias – head tavad, oskused, ootused.
Eestis on sageli kodanikuühiskonna hääl kõige kõvemini kosta mitte erinevates vabaühendustes vaid sotsiaalmeedia teemafoorumites (nt Eesti Metsa Abiks, Virgina Woolf sind ei karda, aga ka paljud kogukonna grupid).  Loe edasi ->

– Domus Dorpatensis

Töötada välja uus koostöökultuuri mudel – kuulata inimesi ära, reageerida argumenteeritult nende ettepanekutele, anda vastukaja ja võimalusel arvestada nendega. Senini toimiv näiv kaasamine on vaja asendada uuel tasandil sisulise kaasamisega. Loe edasi ->

– Eesti Kultuuri Koda

Luua kohaliku tasandi valdkondlikud võrgustikud, kus ühtki olulist asutust ei jäetaks välja ega unustataks. Tihtipeale ei haarata näiteks raamatukogusid erinevate valdkondade koostöövõrgustikku (noorsootöö, sotsiaaltöö, vaimne tervis, eriti aga haridus sh täiend- ja huviharidus, töötus, kriisikorraldus). Loe edasi ->

– Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Ministeeriumite ülesed konstruktiivsete arutelude korraldamise ja läbiviimise oskused.
Kuidas saada paremini hakkama aruteludega, kus on koos mitte ainult viisakad, mõistlikud ja ühtemeelt inimesed, vaid ka täiesti teistsugused. Loe edasi ->

– Domus Dorpatensis

Mis arendaks dialoogi?
Dialoogi korraldamise ja läbiviimise oskusi on meie ühiskonnas vaja õpetada ja õppida. Vaja on koolitada ka dialoogioskustega raamatukogutöötajaid.
Loe edasi ->

– Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Valitsuse koosseisu koostöö ministri ametikoht.
Ühendkuningriik ja Jaapan on täna maailmas 2 riiki, kus valitsuste koosseisus töötab ka üksilduse minister. Loe edasi –>

– Eesti Koostöö Kogu

Piirideta koostöö.
Sarnaselt rahvusvahelisele humanitaarabiorganisatsioonile Piirideta Arstid, muuta koostöö erinevate KOV-ide vahel normiks.  Loe edasi ->

– Helika Saar, Eesti Lastekaitse Liit

Lepitamise ja konfliktilahendamise koolitused avaliku sektori juhtidele. Avaliku sektori töötajatele luua just avaliku sektori vajadustele vastav konfliktilahendamise, lepitamise ja vahendava juhtimise koolitusprogramme. Loe edasi ->

– Peeter Vihma

Raamatukogud peavad ka ise kohalikku koostööinitsiatiivi looma ja praktiseerima, olles sellega teistele eeskujuks.
Eelkõige alustades oma piirkonnas erinevate asutustega ühisettevõtmiste korraldamist, pakkudes teenuseid nt lasteaedades, koolides, hooldekodudes. Loe edasi –>

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Tuleks luua e-keskkonna põhine platvorm, millega saaks kaasata nii kohalike omavalitsuste poolt, kui ka riigi poolt algatatud projektidesse või aruteludesse inimesi. Loe edasi ->

– Marek Sauberg

Lihtsad soovitused igaühele: võta aega, küsi, kuula, mõtle kaasa, ära arvusta. Inimesed tahavad tunda, et nende arvamus on tähtis ja et sellega ka päriselt arvestatakse. Loe edasi ->

– Merike Sisask, Eesti inimarengu aruande 2023 peatoimetaja