Harta 2008

Meie eesmärgiks on koostöö Eesti hüvanguks. Me oleme veendunud, et Eesti ühiskonna edenemine pole võimalik ilma kõigi huvitatud isikute kaasamiseta, ilma nende osaluse ja panuseta. 25. oktoobril 2007. aastal allkirjastas Vabariigi President otsuse, millega Ühiskondliku Leppe Sihtasutus muudeti Sihtasutuseks Eesti Koostöö Kogu. Uuenenud koostöö kogu põhisisu, tegevuse eesmärgid ja töökorraldus on sätestatud käesolevas Hartas ja Harta statuudis. Hartat uuendatakse hiljemalt kolme aasta pärast.

Sisu ja siht

Eesti Koostöö Kogu taotleb Eesti valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühenduste koondumist, kes soovivad osaleda Eesti ühiskonna arengus ning panustada meie tulevikku puudutavate võtmeküsimuste lahendamisse. Meie soov on kaasata Eesti valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühendusi ühiskonnaasjade arutamisel, uute ideede pakkumisel ning tehtud sammude ja valikute tulemuslikkuse hindamisel.

Eesti Koostöö Kogu kutsub kõiki Eesti valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühendusi toetama Hartat, et ehitada Eestit, millest järgneva kümne aasta jooksul peab saama sidus ja innovaatiline, tugev ja terve, salliv ja hooliv ühiskond, mida suunavad euroopalikud põhiväärtused – demokraatia ja vabadus, osalus ja erinevuste austamine, solidaarsus ja võrdsed võimalused. Sellises Eestis põhinevad otsused uuringutel ning valdkonnaülesel informeeritud dialoogil. Elukvaliteeti ja ühiseid väärtusi rõhutava arengu toetamises näeb koostöö kogu oma missiooni ja tegevuse eesmärki.

Meie sihiks on, et Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks jõuab Eesti nii jõukuse kui ka olulisemate ühiskonna tervist ja tugevust iseloomustavate näitajate poolest Euroopa Liidus edukamate hulka. Selle tulemuseni jõudmine ühe inimpõlve jooksul iseseisvuse taastamisest oleks väärikas saavutus.

Eesti Koostöö Kogu edendab erapooletut ja poliitiliselt sõltumatut valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühenduste võrgustikku. Koostöö kogu arendab kaasavat osalusdemokraatiat ja kodanikuvastutust, taotledes üksmeele leidmist ühiskonnas eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamise teede valimisel. Me kutsume oma tegevuses osalema Ühiskondliku Leppe mitteparteilisi osalisi ja uusi partnereid, kes moodustavad Harta Foorumi. Eesti erakondadele teeme ettepaneku osaleda Eesti Koostöö Kogu Partnerite Koja tegevuses. Koostöö kogu teeb koostööd kõigi Eesti arengu huvides tegutsevate isikute ja kogudega, samuti sarnaste koostöövõrgustikega teistes riikides ning sarnaste eesmärkidega rahvusvaheliste ühendustega.

Eesti Koostöö Kogu tegevuse väljunditeks on Harta Ettepanek ja Eesti Inimarengu Aruanne. Meie sooviks on, et Harta Ettepanekud esindaksid olulise osa Eesti valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühenduste arusaamu ja soove seoses käsitletava teemaga. Eesti Inimarengu Aruanne on perioodiliselt koostatav dokument, mis analüüsib Eesti pikaajalise arengu võtmeküsimusi, mille alusel saab võrrelda Eesti arengut teiste riikidega ning mille põhjal saab anda hinnangu Eesti riigi ja ühiskonna erinevatele tahkudele.

Tegevusvaldkonnad

Eesti Koostöö Kogu tegevuse eesmärkide saavutamiseks tegutseb Harta Foorum avalikult ja läbipaistvalt. Koostöö kogu tõstab Eesti ühiskonna arengu olulised teemad avaliku tähelepanu keskmesse, korraldab nende analüüsi ja arutelu ning esitab omapoolsed lahendusteed. Selle Harta raames koondame oma ühise jõu neljale Eesti arengu jaoks olulisele valdkonnale, mille osas keskendume konkreetsematele teemadele, mille põhjal sõnastatakse Harta Ettepanekud vastava valdkonna arengu eest vastutavale institutsioonile ja avalikkusele.

1. Rahvastik ja rahvatervis. Meie eesmärk on, et Eestis sünnib palju lapsi, kellele on tagatud kõik võimalused harmooniliseks arenguks ning inimesed on terved. Eesti elanikud edendavad tervislikke ja sportlikke eluviise ning kasutavad kõiki võimalusi oma tervise säilitamiseks. Meie esmane ülesanne on välja töötada Harta Ettepanek rahvastiku tervise parandamiseks.
2. Haridus. Meie eesmärk on, et iga inimene saab oma võimetele ja huvidele ning ühiskonna vajadustele vastava hariduse, et keegi ei jää ilma võimetekohase hariduseta. Ühiskond peab leidma õiged proportsioonid kutse- ja gümnaasiumihariduse vahel. Tasuta haridus peab jääma kättesaadavaks kõigil tasemetel, sealhulgas kõrghariduses. Meie esmane ülesanne on välja töötada Harta Ettepanek hariduse kättesaadavuse parandamiseks.
3. Majandus ja tööjõud. Meie eesmärk on selline majanduse struktuur, mis on jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Sündivuse kasv, rahvatervise paranemine ja kvaliteetne haridus tagavad meie majanduse edenemise. Töötajatele makstakse õiglast palka, mille tõus on kooskõlas tootlikkuse kasvuga. Meie esmane ülesanne on välja töötada Harta Ettepanek sammudeks, mis aitavad tasakaalustada Eesti tööjõuturgu.
4. Rahvustevahelised suhted. Meie eesmärk on selline Eesti, kus erinevad rahvad ei ela üksteise kõrval, vaid koos. Selle aluseks on meie Põhiseaduse preambulas väljendatud Eesti riigi eesmärkide austamine. Meie esmane ülesanne on arendada dialoogi kõigi Eestis elavate rahvuste vahel ning välja töötada Harta Ettepanek kodanikeühenduste osa suurendamiseks rahvustevaheliste suhete, sallivuse ja kooselu parandamiseks.

Me tervitame, et ka Eesti erakonnad on hakanud senisest enam otsima sidet erasektori ja kodanikuühiskonnaga. Sellest jääb kodanikuühiskonna arendamiseks siiski väheseks. Meie soov on arutelu tekitamine ka kõigi Eesti valitsusväliste organisatsioonide, kodanikuühenduste ja muude institutsioonide ning Harta Foorumi ja Eesti Koostöö Kogu Partnerite Koja vahel, et dialoogi ja Harta Ettepanekute abil saavutada meie eesmärgid. Demokraatia teenimine on meie tegevuse alus ja ülim siht.