Harta Ettepanek 2009: Eesti Inimvara Arengu Kava ja maksupoliitika alused

Eesti Koostöö Kogu, toetudes Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsioonis väljendatud seisukohtadele, esitab Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele Harta Ettepaneku Eesti inimvara edendamiseks. Meie inimvara on iga Eestis elav inimene. Eesti vajab keskendumist pikaajalistele arengueesmärkidele, toetudes läbivale arengu- ja rakenduskavale. Ainult inimvara sihikindel arendamine on Eesti jätkusuutlikkuse võti. Tänased otsused mõjutavad uue põlvkonna, meie laste elu tulevikus!

Ühiskonna areng on loova, terve ja haritud inimese käes. Kiire majanduskasvuga oleme loonud eeldused heaolu tekkeks, kuid selle hinnaks on nõrgenenud usaldus- ja solidaarsustunne ühiskonnas. Olulised väärtused – lapsed, pere, inimestevahelised suhted ning tervis ja inimese enda motiveeritus selle säilitamiseks – vajavad märksa enam tähelepanu. Majanduslanguse tingimustes on kujunenud probleemiks tööpuudus, kuid tulevikus on Eesti üks suuremaid probleeme pigem tööjõupuudus. Meie arengut takistab inimvara piiratus ja killustatus. Ühiskonnas ja tööturul tekkinud probleemide lahendused sõltuvad tuntaval määral meie inimvarakvaliteedist ja seda tagava elukestva hariduse sisust ja korraldusest.

Viimase kümnendi jooksul on koostatud hulgaliselt arengukavasid, mis on peamiselt üles ehitatud valdkonnakeskselt, olles nõrgalt seostatud ühiskonna tervikliku arengu vajadustega. Majanduslangus on esile toonud nõrgad kohad mitmetes kavades ja nende ellurakendamises. Praegune majandus- ja maksupoliitika ei toeta inimvara kvalitatiivset jätkusuutlikku arengut. Peame vajalikuks analüüsida saadud kogemusi ja neid arvesse võtta, pühendades senisest suuremat tähelepanu meie inimvarale.

Eesti Koostöö Kogu teeb Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele
HARTA ETTEPANEKU:

I
Ette valmistada ja esitada Riigikogule arutamiseks ning kinnitamiseks Eesti Inimvara Arengu Kava. Selle väljatöötamisse kaasata nii riiklike institutsioonide kui ka huvitatud valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, arvestades varem vastuvõetud Eesti pikaajalise arengu dokumente.

Eesti Inimvara Arengu Kava sisaldab seisundi analüüsi ning visiooni aastani 2018 ja sealt edasi ning võimaldab inimvara arendamist eesmärgipäraselt suunata. Eelseisva kümnendi jooksul jõuab Eesti prognooside järgi demograafilisse madalseisu, samas on taasiseseisvunud Eestis sündinud põlvkond jõudnud tööikka ja hakkab juba ise kujundama Eesti tulevikku. Iga-aastaselt välja antavas Eesti Inimarengu Aruandes teostatakse inimvara arengu seiret. Vabariigi Valitsusel ja Riigikogul on seire tulemusi võimalik arvestada oma tegevuskavas ja valdkondlike arengukavade elluviimisel.

II

Arutada 2009. aasta sügisel Riigikogus olulise riikliku küsimusena Eesti maksupoliitika aluseid, lähtudesinimvara kasvu toetava süsteemse maksupoliitika pikaajalise mõju hinnangust. Teeme ettepaneku nimetatud arutelu ettevalmistamisse kaasata koostöös Vabariigi Valitsusega sotsiaal¬partnerid ja huvitatud valitsusvälised organisatsioonid.

Meie kõige suurem väljakutse on piiratud inimvaraga ühiskonna tõhus toimimine. See on Eesti arenguvõime ja julgeoleku küsimus!

Tallinnas, 17. juuni 2009