Omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse trendid ja stsenaariumid

Eesti Koostöö Kogu koostas 2015. aastal Siseministeeriumi tellimusel ülevaate kohalike omavalitsuse poolt täidetavate ülesannete muutuste senistest trendidest ning arengusuundadest erinevate ministeeriumide valitsemisalas. Eesmärgiks oli kaardistada, kuidas praktikas on tööjaotus omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel kujunenud ning kuidas valdkonnaministeeriumid näevad tulevikus efektiivset ja sobivat ülesannete jaotust regionaalsel tasandil. Analüüsi tulemusena toodi välja olulised otsustuskohad (stsenaariumid) omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse reformidega edasiminekuks. Valmisid stsenaariumid, kuidas oleks lähtuvalt inimeste vajadustest ja kaasaja võimalustest ning tõhusa ressursikasutuse seisukohalt optimaalne regionaalne riigi tegevuste koordineerimine ning ülesannete jaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.

Kõige enam puudutas analüüs Haridus- ja teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusi, aga ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Siseministeeriumi ning põgusalt Põllumajandusministeeriumi ülesandeid. Rahandusministeerium ja Justiitsministeerium kaasati kokkuvõtvasse aruteludesse. Analüüsi teostamisse kaasati ka omavalitsusliitude ja omavalitsuste ning maakondlike arenduskeskuste esindajad. Töö põhines dokumentide analüüsil, intervjuudel, fookusgruppide aruteludel, varasematel uuringutel ja reformikavadel ning kaasaegsel akadeemilisel kirjandusel.

Analüüsi “Omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse trendid ja stsenaariumid. Ettepanekud haldusreformi kontseptsiooni sisustamiseks” terviktekst

Siseministeerium on juba ette valmistanud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mis aitab ellu viia keskset ettepanekut omavalitsuste koostöö süvendamiseks.