Riigiorganisatsiooni analüüs ja Riigipilt

Riigipidamise kava tegeleb riigimasina ülevaatamisega. Ent selleks on vaja teada, millest see masin üldse koosneb. Kuna hetkel ei ole mujal loodud lihtsat ja kõikehõlmavat ülevaadet riigiorganisatsiooni ülesehitusest, lõime veebilehe Riigipilt, kust saab kiire ülevaate riigi ja kohalike omavalitsuste omandis või osalusel asutatud asutustest. Sellist ülevaadet nimetatakse ka riigi organogrammiks või riigipuuks.

Riipildist saab kiire ülevaate, millised asutused kuuluvad avalikku sektorisse, millised valitsussektorisse. Millised on keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste asutuste erinevad juriidilised vormid ja mis asutused millises vormis tegutsevad.

Riigipilt on jaotatud kaheks: riik ja kohalik omavalitsus. Riik hõlmab endas põhiseaduslikke institutsioone, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, valitsusasutusi (sh ametid ja inspektsioonid) ja nende hallatavaid asutusi, riigi asutatud või riigi osalusega eraõiguslikke juriidilisi isikuid (äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud) ning kohtuasutusi. Kohaliku omavalitsuse asutused jagunevad ametiasutusteks, hallatavateks asutusteks ja omavalitsuste asutatud või omavalitsuste osalusega eraõiguslikeks juriidilisteks isikuteks (äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud).

Tegemist on suure infomahuga, hõlmates kokku üle 3000 asutuse, ja see pidevalt muutub, sest asutusi pidevalt luuakse, lõpetatakse ja kujundatakse ümber. Seetõttu ei pruugi kõik andmed igal ajahetkel olla värskendatud.

Riigipilt on valminud koostöös Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituudiga ning andmete uuendamisele on kaasa aidanud Rahandusministeerium.

Riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste kaardistusest valmis novembris 2013 analüütiline ülevaade riigiorganisatsioonist.