Elukestva õppe strateegia (2008-2013)

Elukestva õppe arendamine on üks suuremaid poliitilisi ja ühiskondlikke väljakutseid Eestis, mis toetab inimeste elukvaliteedi kasvu ja riigi majanduse arengut. Eesti on riik, kus elab vähe inimesi, kuid mis soovib jõuda maailma parimate hulka nii elukvaliteedi kui ka majandusliku võimekuse poolest. Selleks on vaja, et siin elavad inimesed oleksid ettevõtlikud, kaasaegsete teadmiste ja oskustega, ja et neil on ligipääs võimetele ja soovidele vastavatele õppimisvõimalustele nii formaal- kui mitteformaalharidussüsteemis. Haridussüsteemi esmaseks ülesandeks on aidata inimesel  sotsialiseeruda, leida enda huvidele ja võimetele vastav tegevusala, valmistuda täitma hästi oma eri rolle – tööl, avalikus elus, perekonnas.

Elukestva õppe süsteemi on oluliselt laiem formaalharidussüsteemist.  Seetõttu vajame terviklikku pikaajalist strateegiat, mille alusel elukestvat õppesüsteemi kujundada.

Aastatel 2008-2013 koostas Eesti Koostöö Kogu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumiga Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. Eesmärk oli luua strateegiline raamistik haridusvaldkonna sidustatud juhtimiseks ja Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise tõhustamiseks, et tagada riigi konkurentsivõime suurendamine ajavahemikul 2014-2020.

Strateegiaga luuakse eeldused üldiseks ja terviklikuks hariduspoliitika arenguks sidustatud planeerimisprotsessi abil. Strateegiaga peetakse silmas, et Eesti hariduskorraldus on efektiivne ja kvaliteetne, Eesti haridussüsteem on avatud kõikidele võrdsetel alustel, Eesti haridussüsteem on kättesaadav ning Eesti haridussüsteem rahuldab töötajate ja tööandjate vajadusi. Strateegia rakendamise alusteks kujunevad valdkondlikud rakendusplaanid.

13. veebruaril 2014 kiitis Vabariigi Valitsus heaks elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020.