Projekti tegevused

01.10. 2008 Harta Foorum „Eesti hariduse tulevik – võimalused ja valikud“

11. 11. 2008 Eesti Koostöö Kogu Harta Ettepanek: Eesti Haridus 2018

13.11. 2008 Riigikogu täiskogu ees toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus” arutelu

09. 09. 2009 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Koostöö Kogu esindajad sõlmisid kokkuleppe Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamiseks.

27.11. 2009 Rahuldati Eesti Koostöö Kogu taotlus ESF projekti „Partnerlus Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) koostamiseks” ning eraldati toetuseks 955 800 Eesti krooni millele lisaks on Eesti Koostöö Kogu kohustatud tagama projekti omafinantseeringu 106 200 Eesti krooni. Strateegia valmimise lõpptähtaeg on 1. juuli 2011.

Projekti üldeesmärgiks on Eesti riigi ja ühiskonna suurem konkurentsivõime ja arengu jätkusuutlikkus, mis toetub hästi toimivale haridussüsteemile. Selleni jõudmiseks koostatakse ühiskonnas läbiarutatud ja laiale konsensusele toetuv Eesti pikaajaline haridusstrateegia, mis on fokusseeritud tänase Eesti hariduselu võtmeküsimustele. Projekti kitsamaks eesmärgiks on ühtse arusaama kujundamine Eestile sobivast haridussüsteemist ja selleni viivatest sammudest.

11.01.2010 Haridus ja -teadusminister kinnitas strateegia väljatöötamiseks moodustatud juhtkomisjoni koosseisu, sh. selle esimehe, aseesimehed ning töökorra.

25.01.2010 Komisjoni esimees Kalle Küttis kinnitas strateegia lähteülesande

4.03.2010 Pöördumine avalikkuse poole arvamuse avaldamiseks “Millised teemad/küsimused peaksid saama koostatava haridusstrateegia fookuseks, mis peaks olema järgmise kümnendi Eesti hariduse arenguprioriteedid?”

3.05.2010 Konkurss ekspertide leidmiseks

12.mai.2010 Hariduse Ümarlaud

31.08.2010 Kinnitati tööülesanne ekspertgruppidele ja kuulutati välja konkurss ekspertide leidmiseks

29.09.2010 Kinnitati ekspertgruppide koosseis

24.11.2010 Hariduse juhtkomisjoni ja ekspertgruppide ajurünnak Tallinnas

1.02.2011 Hariduse Ümarlaud

25.05.2011 – Hariduse Konverents

Juhtkomisjoni istungid:

09. 09.2009 – korralduslikud küsimused, kolmepoolse kokkuleppe sõlmimine

26.10.2009 – valiti esimeheks Kalle Küttis

16.12.2009 – valiti projekti sisuliseks koordinaatoriks Mati Heidmets

20.01.2010 – kiideti heaks lähteülesanne.

04.03.2010 – avalikustati strateegia koostamisega seonduv informatsioon ja lepiti kokku konkursi korraldamine ekspertide leidmiseks

21.04.2010 – Otsustati korraldada huvitatud osapooltega Hariduse ümarlaud 12. mail; kuulutati välja konkurss eksperdi leidmiseks analüüsi läbiviimiseks I ja II taseme hariduse kohta ning otsustati viia läbi Eestis haridusstatistika ning haridusuuringute ja –võrdluste analüüs.

17.05.2010 – valmistada ette järgmiseks istungiks esmane kavand: teema 1 (SÜSTEEM) osas Margit Sutrop, teema 2 (KOOL) osas Krista Loogma (Haridusfoorum), teema 3 (KÕRGHARIDUS) osas Mati Heidmets.

01-02.06.2010 – Otsustati, et strateegia lähtub ühiskonna probleemidest, mille lahendamiseks haridusel on kandev roll.

10.06.2010 – strateegia peateemana käsitletakse hariduses osalemist. Järgmiseks istungiks valmistatakse ette 5-10 teemade jaotusettepanekud.

16.08.2010 – Otsustati moodustada 3 ekspertgruppi ja ekspertide leidmiseks kuulutada välja avalik konkurss koduleheküljel ja Õpetajate Lehes.

10.02.2011 – Edasised sammud 1.02.2011 ümarlaual tutvustatud strateegiaprojekti täiendamiseks

10.02 – 25.04.2011 – Ekspertgruppide töö ning paljud arutelud Tallinnas ja Tartus

01.03.2011 – 29.02.2012 Projekt „Elukestev Õpe Elu5x”: Konverentsid, regionaalsed ja maakondlikud seminarid; materjal „Õpi õppima”

09.05.2011 – Juhtkomisjoni istung: Strateegia projekti arutelu enne avalikku arutelu

Juuni 2011- Juhtkomisjoni istung: viimane istung lõppseisukohtade kujundamiseks.