Rahastamine: erakondadele annetamine

PEATEEMA: ERAKONDADE RAHASTAMINE

Parteide rahastamise ja järelevalve korra kehtestab erakonnaseadus. Erakonnad võivad raha saada riigieelarvest, liikmemaksudest, üksikisikute annetustest ning tehingutest erakonna varaga. Keelatud on anonüümsed ja juriidiliste isikute (ehk organisatsioonide) annetused, samuti nõuetest loobumine erakonna vastu või turutingimustest soodsamatel tingimustel erakonnale kaupade, teenuste jm loovutamine. Erakondade keelatud ja lubatud sissetulekute, riigieelarvelise toetuse ning rahastamise läbipaistvuse ja kontrolli kohta esitati 506 ettepanekut ja kommentaari.

ALATEEMA 2: ERAKONDADELE ANNETAMINE

Erakondadele keelatud ja lubatud sissetulekute kohta esitati kokku 270 (53% 506st) ettepanekut ja kommentaari. Need sisaldasid arvukalt poolt- ja vastuargumente nii annetuste lubatavusele üldiselt kui ka eraisikute ja juriidiliste isikute poolt tehtavate annetuste tingimuste kohta. Konkreetselt annetuste keelustamist pooldas 12% erakondade rahastamise kohta tehtud ettepanekutest.

  1. Annetuste lubatavuse üldine kord

Domineeriv seisukoht: igasugused annetused erakondadele on mõjuvõimuga kauplemine ja see tuleb keelata (61 ettepanekut). Annetuste tegemine ja vastuvõtmine peaks olema (kriminaalkorras) karistatav. Annetuste keelamise puhul märgiti ka, et kõigile erakondadele tuleks anda võrdselt riigieelarvelist toetust ja luua võrdsed võimalused oma seisukohtade tutvustamiseks, mis kokkuvõtteks peaks vähendama vajadust koguda hulgaliselt annetusi.

Pooltargumendid:

a)      Annetuste lubamine annab konkurentsieelise jõukama elanikkonna poolt toetatavatele erakondadele.

b)      Igasugused annetused on millegi ost ja müük.

c)       Soovides erakonda rahaliselt toetada tuleb astuda erakonna liikmeks ja tasuda liikmemaksu.

Vastuargumendid:

a)      Annetamine on kodanikuõigus ning inimestelt ei saa ära võtta võimalust toetada talle sümpaatset maailmavaadet.

b)      Ükski riik pole suutnud varjatud rahastamist täielikult välistada, kõikide annetuste lubamine aitaks kaasa ka poliitilise manipuleerimise vähendamisele (6 poolthäält, 51 vastuhäält). Seega võiks annetamist lubada, kuid läbipaistvalt ja kindlate reeglite alusel.

 

Ettepanek 2: lubada tuleks vaid eraisikute annetusi (42 ettepanekut).

Variatsioonid:

a)      Lubada annetada üksnes valimisõiguslikel isikutel (sõltuvalt Riigikogu, KOV või Euroopa Parlamendi valimiste reeglitest).

b)      Lubada annetada üksnes Eesti kodanikel ja keelata välisriikide kodanike isiklikud ning Eestis registreeritud juriidiliste isikute vahendusel tehtavad annetused (1 vastuhääl).

c)       Lubada annetada üksnes erakonna registreeritud (toetaja)liikmetel (7 poolthäält, 7 vastuhäält).

d)      Keelata Riigikogusse ja KOV volikogusse valitud saadikutel erakonnale annetada, et vältida poliitiliste ametikohtade ostmist (35 poolthäält, 81 vastuhäält).

 

Pooltargument: maailmavaade saab olla ainult eraisikul.

Vastuargument: sisuliselt kujutab annetus endast ostu-müügi tehingut. Ka eraisikutel ei tohiks olla õigust seadusi osta.

 

Ettepanek 3: lubada juriidiliste, välja arvatud riigiosalusega äriühingute, annetused (26 ettepanekut).

Ettepanek 4: äriühingute annetused erakondadele peaksid olema keelatud (15 ettepanekut).

Pooltargumendid:

a)         Äriühingu taha on liiga kerge peita tegelikku annetajat.

b)         Ettevõtete puhul ei saa rääkida maailmavaatest, mida erakonnale annetades toetada.

c)          Kui äriühingu liige/omanik soovib annetada, siis saab ta seda teha eraisikuna.

Vastuargument: (Eesti) juriidiliste isikute annetused võiksid olla lubatud, keeld vähendab läbipaistvust ning soosib varjatud rahastamiskanalite kasutamist.

 

2.             Annetamise põhimõtted

Domineeriv seisukoht: annetused peavad olema avalikud (26 ettepanekut)

Pooltargument: Avalikustamine tagab annetamise (erakondade rahastamise) läbipaistvuse.

Ettepanek 2: Teise isiku nime all annetamine lugeda kriminaalkuriteoks (147 poolthäält, 1 vastuhääl). Poolt ja vastuargumente ei olnud.

Vastanduv ettepanek: lubada vaid anonüümsed annetused, sidudes annetaja lahti annetuse saajast (3 ettepanekut; 14 poolthäält, 42 vastuhäält).

Pooltargument: Süsteem tagaks mõjutustevaba annetamise.

Vastuargument: Idee raskesti teostatav, ei hoiaks ära mõjuvõimuga kauplemist.

 

Annetamise korraldust puudutavad ettepanekud (25 ettepanekut)

Ettepanek 4: lubada annetamine läbi tuludeklaratsiooni.

Ettepanek 5: annetamine peaks toimima üksnes keskse „kehandi“ (pangakonto; riigikassa; erakondade rahastamise sihtkapitali (40 toetushäält, 52 vastuhäält)) kaudu. Laekunud annetuste jaotamine võiks toimuda erakondade vahel võrdselt või proportsionaalselt riigieelarvelise või muud liiki toetusega (1 poolthääl).

 

Annetuste suurust puudutavad ettepanekud (14 ettepanekut)

Ettepanek 6: annetustele seada kindel ülempiir (nt 2000 eurot kalendriaastas). Piir võiks olla kas fikseeritud või moodustada n % annetaja sissetulekust (sotsiaalmaksuga maksustatud tulust, Eestis maksustatud tulust (27 poolthäält, 25 vastuhäält)).

Pooltargumendid: Väheneks surve erakondadele kellelegi annetuse eest vastuteenet osutada. Ülempiir kaitseks ka praeguseid suurannetajaid.

Vastuargument: Kannataks suure, kuid väiksema keskmise sissetulekuga liikmeskonnaga parteide konkurentsivõime (1 vastuhääl).

Ettepanek 7: lubada annetused vaid ühele erakonnale või seotuna kuni 1 % tulumaksuga, soovi korral ka mitmele (13 poolthäält, 4 vastuhäält).

Ettepanek 8: rahastada erakondi selliselt: 1:1:1 riigieelarvest, liikmemaksudest ja annetustest (17 poolthäält).

 

KOKKUVÕTE

Erakondade rahastamise annetuste kirjetes domineeris seisukoht, et annetused erakondadele peaksid olema keelatud, sest need soosivad tagatoapoliitikat, läbipaistmatust ning omavad negatiivset mõju erakondade konkurentsile. Annetuste lubamise korral on aga oluline kindlate annetamisreeglite kehtestamine, millest tähtsaim on avalikustamine ja läbipaistvus.