Rahastamine: läbipaistvus

PEATEEMA: ERAKONDADE RAHASTAMINE

Parteide rahastamise ja järelevalve korra kehtestab erakonnaseadus. Erakonnad võivad raha saada riigieelarvest, liikmemaksudest, üksikisikute annetustest ning tehingutest erakonna varaga. Keelatud on anonüümsed ja juriidiliste isikute (ehk organisatsioonide) annetused, samuti nõuetest loobumine erakonna vastu või turutingimustest soodsamatel tingimustel erakonnale kaupade, teenuste jm loovutamine. Erakondade keelatud ja lubatud sissetulekute, riigieelarvelise toetuse ning rahastamise läbipaistvuse ja kontrolli kohta esitati 506 ettepanekut ja kommentaari.

ALATEEMA 4: ERAKONDADE RAHASTAMISE LÄBIPAISTVUS

Erakondade rahastamise läbipaistvuse suurendamise teemal esitati kokku 53 ettepanekut ja argumenti, mis moodustab ca 10% rahastamise kohta tehtud ettepanekutest (506). Läbipaistvusega seondub ka erakondade rahastamise kontrollitavus, mida käsitletakse alateema kokkuvõttes 5: „Kontrollorgan“.

  1. 1.         Rahastamise läbipaistvuse suurendamine

Domineeriv seisukoht: erakondade rahastamine peaks toimuma vaheorgani kaudu (35 ettepanekut). Rahastamine peaks toimuma mõne kolmanda osapoole vahendusel. Kõik tehingud (sh annetuste laekumine, liikmemaksude tasumine ja annetuste teel saadud raha kulutamine) võiks toimuda sõltumatu ja peamiselt internetipõhise vahekassa kaudu (nt Erakondade Rahastamise SA) (33 toetushäält, 6 vastuhäält). Vaheorgani kaudu tehtud tehingud oleksid avalikud. Ainsa erandina saaksid erakonnaliikmed otsustada tasutud liikmemaksu avalikustamise üle.

Pooltargumendid: Erakondade tulud ja kulud muutuks läbipaistvaks, jälgitavaks ja kontrollitavaks.

Vastuargumendid: Sõltumatu pangakonto vahendusel toimuv erakondade rahastamine ei välistaks täielikult võimalikke korruptiivseid tehinguid.

Variatsioon:

a)     Vaheorganina mainiti riigikassat, maksuametit, notarit.

b)     Üksnes ettevõtete annetuste kandmine erapooletule pangakontole, kuid liikmemaksud võiks kanda otse erakonna pangakontole (5 toetushäält, 1 vastuhääl).

Ettepanek 2: erakondade rahastamine peaks toimuma üksnes pangaülekannete teel. Sularahatehingud tuleks keelata või muuta võimalikult ebamugavaks (14 ettepanekut ja argumenti).

Variatsioon:

a)         Üksnes väljastpoolt erakonda tulevad annetused peaksid olema tehtud pangaülekannete kaudu (1 toetushääl)

b)         Alates teatud fikseeritud summast on annetused lubatud ainult pangaülekannetena või ülekannetena ainult juriidilistelt isikutelt.

Ettepanek 3: avalikustada erakondade kontoväljavõtted reaalajas (10 ettepanekut, 108 toetushäält, 28 vastuhäält).

Variatsioon: avalikustada kontoväljavõtted igakuiselt või iga kolme kuu tagant.

Vastuargumendid:

a)     Andmete esitamise tehniline keerukus ja liigne infotulv.

b)     Variskeemide ja -kontode kasutamise võimalik suurenemine.

c)     Vastuolu töölepingu seaduse punktiga, mille kohaselt peaks töötasu avalikustamine toimuma kas töötaja (antud juhul erakonna töölepepingu alusel töötaja) nõusolekul või seadusest tuleneval alusel (§ 28 lg 2 p 13).

Ettepanek 4: erakondade rahastamise kohustuslik allutamine ühisele raamatupidamisteenusele, mille vähemalt riigieelarvelise toetuse osa oleks avalik (1 ettepanek; 24 toetushäält, 1 vastuhääl).

Pooltargumente ei esitatud.

Vastuargument: asjaõiguse seadusest tulenevalt on tegemist erakondade lepingupartnerite õiguste kitsenemisega.

Ettepanek 5: erakondade rahastamist saaks muuta läbipaistvamaks, kui see oleks korraldatud sarnaselt teistele riigi poolt rahastatavatele MTÜde rahastamisele. S.t, see peaks olema allutatud riigihanke seadusele (38 toetushäält, 15 vastuhäält).

Ettepanek 6: kehtestada parteide sissetulekutele tulumaks , nii on võimalik parteide tulusid maksuameti abil kontrollida (15 toetushäält, 16 vastuhäält).

Vastuargument: Tooks eraisikutest annetajate jaoks kaasa topelttulumaksustamise. Parem lahendus oleks kehtestada eraisikutele/ettevõtjatele tulumaksuvabastus nende poolt tehtud annetuste ulatuses.

Variatsioon: siduda erakondade liikmete liikmemaksud ja annetused tuludeklaratsiooniga, nii on neid võimalik maksuametist kontrollida (1 toetushääl).

  1. 2.         Annetuste avalikustamise reeglid (31 ettepanekut)

Domineeriv seisukoht: annetused on seaduslikud siis, kui need on avalikustatud koos annetajate nimedega (näiteks partei kodulehel) (26 ettepanekut).

Variatsioon:

a)     Annetuste avalikustamine võiks olla kohustuslik alates teatud summast, mis tuleks seadusega kehtestada.

b)     Annetuste puhul peaks avalikustama nii annetaja nime kui ka selle, millisel eesmärgil ta erakonnale raha annetab (4 ettepanekut; 18 toetushäält, 17 vastuhäält).

Pooltargumendid: selline avalikustamine annaks huvitatutele võimaluse jälgida, mida ja millises summas toetatakse (18 toetushäält, 15 vastuhäält).

Vastuargumendid: ettepaneku teostumine ei välistaks annetuse tegeliku eesmärgi varjamist; tekib küsimus, kes on pädev „piisava põhjendatuse“ hindamiseks, samuti suurendaks bürokraatiat taotluse põhjendamine teatud kindla ankeedi alusel.

Ettepanek 2: annetuse nõuetekohaselt ja tähtajaliselt kajastamatajätmise korral tuleks annetus teatud (nt kolmekordses) ulatuses kanda riigieelarvesse  (1 ettepanek, 1 poolthääl).

Poolt ja vastuargumente ei esitatud.

Ettepanek 3: erakonna ja üksikkandidaadi rahalised toetajad tuleks kohustuslikus korras avalikustada juba enne valimisi (4 ettepanekut; 14 toetushäält; 11 vastuhäält).

Pooltargument: Valija saaks aegsasti (s.t juba enne valimisi) teada, millised kohalikud või ka välismaised huvigrupid ühte või teist poliitilist erakonda ja üksikkandidaati toetavad (14 toetushäält, 10 vastuhäält).

Vastuargumente sisuliselt ei olnud. Ühel juhul toodi probleemina välja, et kuidas on võimalik toetaja deklareerimine enne annetuse tegemist, kuid see polnud algse ettepaneku mõte.

KOKKUVÕTE

Erakondade rahastamise läbipaistvuse osas arutleti peamiselt selle üle, milline võiks olla toimiv viis erakondade rahaasjade nähtavaks ja jälgitavaks tegemiseks. Peamiselt sooviti sõltumatu vaheorgani moodustamist, kelle kaudu erakondade rahaasjad liiguksid. Läbipaistmatuse ohtu tajuti eelkõige sularahatehingute ning annetuste puhul. Leiti, et huvilistele peaks olema tagatud juurdepääs erakondade finantstehingute ning annetuste ja annetajate andmetele.