Seminar “Etniliste vähemuste kaasamine”

28. märtsil 2011 toimus seminar “Etniliste vähemuste kaasamine otsuste tegemisse“.

Tänapäeva ühiskonnad on kasvavalt kultuuriliselt, etniliselt ja usuliselt mitmekesised ning rahvusvaheline ränne suurendab seda veelgi. See mitmekesisus on meie eeliseks ja pikaajalise konkurentsivõime aluseks, samal ajal seab see väljakutseid ühiskonna sidususele kuna sisserändajad ja etnilised vähemused seisavad sageli silmitsi erinevate takistustega otsustusprotsessis osalemisel samal ajal kui põliselanikkond ei ole harjunud sisserändajaid oma organisatsioonidesse kaasama. Seda omistatakse sageli sisserändajate väiksemale sotsiaalsele ja organisatsioonilisele võrgustikule.

Nõuandvad kogud riiklikul ja kohalikul tasemel toetavad sisserändajate ja etniliste vähemuste osalust ühiskondlikus elus ning annavad neile võimaluse osaleda oma elu puututavate otsuste tegemise protsessis. Eestis on alates 1990. aastate algusest loodud mitmeid erinevate rahvuste esindajaid koondavaid nõuandvaid kogusid. Mõned neist tegutsevad siiani, mõned on lakanud tegutsemast, tekkinud on uued dialoogiplatvormid. Millised on olnud nende organisatsioonide osalus ning võimekus mõjutada poliitikat ja otsuste tegemist Eestis? Millised on Eesti väljakutsed, praegust majanduslikku, sotsiaalset ja demograafilist olukorda arvestades teiskeelsete elanike kaasamise otsuste tegemisse?

Seminaril esinesid:

Thomas Huddleston on Brüsselis tegutseva Rändepoliitika grupi (MPG) analüütik. MPG on juhtiv sõltumatu üle-Euroopaline poliitikauurimiskeskus rände, integratsiooni ja võrdse kohtlemise valdkonnas. Oma ettekandes keskendus Thomas Huddleston Euroopa majandus- ja sotisaalkomitee poolt tellitud ülevaate „Sisserändajatega konsulteerimine riiklike poliitikate parandamiseks“ tulemustele ja järeldustele.

Tanel Mätlik on pikaaegne rahvussuhete ja integratsiooniekspert. Oma ettekandes keskendus Tanel Mätlik eduka rahvuste vahelise dialoogi eeldustele ja piiridele Eestis.

Anita Rathore Norra sisserändajate ja valitsusasutuste kontaktkomiteest (KIM) annab ülevaate etniliste vähemuse kaasamisest Norras. Anita Rathore keskendus peamiselt sisserändajatele oluliste küsimuste arutamisele ning vastavate poliitikasoovituste tegemisele valitsusasutustele.

Seminari kava

Rändepoliitika grupi (MPG) ülevaade  „Sisserändajatega konsulteerimine riiklike poliitikate parandamiseks“

Integratsiooni käsiraamat poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele, kolmas väljaanne (vt peatükk 4. Arutelufoorumid)

Seminari läbiviimine toimus koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse „Meie inimesed“, Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondiga.