Ülevaade

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (EKK) on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

EKK tegevuse programmiliseks alusdokumendiks on koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt iga kolme aasta järel vastu võetav Harta, mis sõnastab  valdkonnad ja teemad, mille seire ja analüüsiga tuleb EKK-l tegeleda. Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

2014. aastal vastu võetud Harta2014, sõnastas sihtasutuse prioriteetsete tegevusvaldkondadena riigipidamise kava väljatöötamise, Rahvakogu arendamise ühisloome- ja dialoogikeskkonnana ning sisulise sotsiaalpartnerluse käivitamise pikaajaliste reformide algatamiseks ja läbiviimiseks.

Alates 2006. aastast annab EKK välja ÜRO metoodikale rajanevat Eesti Inimarengu Aruannet, mida on aastate jooksul hakatud nimetama ka Eesti sotsiaalteaduse aastaraamatuks.

EKK igapäevase töö eest vastutab sihtasutuse juhataja, kes annab aru sihtasutuse nõukogule. Nõukogu kaheksast liikmest neli määrab ametisse sihtasutuse asutaja (Vabariigi President), ülejäänud neli nõukogu liiget valitakse koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide poolt.

EKK kui riigi poolt asutatud sihtasutus kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse, EKK finantseerimine leiab samuti aset presidendi kantselei vahendusel.