Protokoll nr 14

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 14


Algus: kell 10.00

Lõpp: kell 11.00

09. märts 2009.a. Tallinn,

KUMU nõupidamisteruum

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Anna Levandi, Olari Taal,  Andres Keevallik

Puudusid:  Urmas Sutrop, Rein Veidemann, Einar Soone

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1.  Uute liikmekandidaatide vastuvõtmine

2.  Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Vastavalt laekunud sooviavaldustele võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osalisteks alljärgnevad organisatsioonid:

ÜRO Lastefond Unicef eesti

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Kinnisvarafirmade Liit

Eesti Lastevanemate Liit

Eesti Ostu-ja Tarneahelate Juhtimise Ühing – PROLOG

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Vastavalt ekspertgrupi ettepanekutele tõstatada 11. märtsil toimuva Harta Foorumi arutellu järgmised teemad:

–   olukord tööturul, kodanikuühiskonna rollist aktiivsete tööturu meetmete rakendamisel

–   ümberõpe ja elukestva õppe ümberkorraldamise vajadusest

–   investeeringud kasvavasse sugupõlve; laste sotsiaalne kaitse kriisiajal

Harta Foorumil tõstatatud teemadel valmistatkse ette konkreetsed ettepanekud, mis leiavad arutamist ja läbi rääkimisi Harta Foorumitel aprillis ja maikuus. Nimetatud arutelude tulemusena formuleeritakse Harta Ettepanek.

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Anna Levandi

Andres Keevallik                                                                    Olari Taal