Protokoll nr 1

ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU
KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 1

Narva mnt 1, Tallinn, Väike saal

Tallinnas,  27.06.2007.a.

Algus 11.00, lõpp 14.30

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa: Ain-Elmar Kaasik (nõukogu liige), Andres Keevallik (nõukogu liige), Anna Levandi (nõukogu liige), Einar Soone (nõukogu liige), Raivo Vare (nõukogu liige), Rein Veidemann (nõukogu liige).

Kutsutud: Mati Heidmets, Janek Mäggi (kommunikatsioonibüroo Powerhouse), Urho Meister (kommunikatsioonibüroo Powerhouse), Sirli Ojaste (kommunikatsioonibüroo Powerhouse),  Peep Mühls (ÜLSA), Kaja Laasma (ÜLSA).

PÄEVAKORD

1. Eesti Inimarengu Aruanne 2007, Mati Heidmets

2.  Kommunikatsiooniauditi presentatsioon, kommunikatsioonibüroo Powerhouse meeskond

3. Tegevuskava 2007.a. II poolaastal, Peep Mühls

3.1. Anna Levandi ettekanne

4.  Muud küsimused

1.  ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Toetada Inimarengu Aruanne 2007 väljaandmist eesmärgiga, et aruanne valmiks Vabariigi 90. sünnipäevaks.  Sihtasutusel jätkata läbirääkimisi

autoritega ja selgitada välja Arengufondi osa rahastamises.

1.2.  Kinnitada Inimarengu Aruanne 2007 peatoimetajaks professor Mati Heidmets ja sihtasutusel sõlmida temaga vastavasisuline leping.

1.3.  Kiita heaks Mati heidmetsa poolt esitatud Inimarengu Aruanne 2007 struktuur. III peatüki autorite osas jälgida kõrgkoolide pariteedi printsiipi ja Rein Veidemanni ettepanekul käsitleda kindlasti ka rahvastiku identiteedi problemaatikat.

2. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Avalikustada  kokkuvõte kommunikatsiooniauditi tulemustest. Kogu materjal auditi kohta on kättesaadav Ühiskondliku Leppe Sihtasutuses.

2.2.  Paluda Kommunikatsioonibürool Powerhouse  teha sügisel kommunikatsiooniauditist täiendav ülevaade.

3. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Töötada välja Ühiskondliku Leppe liikumise seisukohad tulemuslikuks osalemiseks lõimumisprotsessis ning valitsusväliste organisatsioonide kaasamiseks sellesse. Käesoleval sügisel korraldada laiapõhjaline foorum: „Erinevad mälud -­ ühine tulevik,“ mis oodatavalt teeb oma ettepanekud esindusdemokraatia institutsioonidele meie ühiskonna ühise tuleviku kujundamisel.

4. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Arvestades nimetatud auditit ja  kogutud ekspertarvamusi  töötab sihtasutuse  nõukogu suve lõpuks välja seisukohad ning põhiteemad Ühiskondliku Leppe uuendamiseks, mida on kavas leppe osapooltele aruteluks tutvustada septembris. Ettepanek kutsuda kokku vastavasisuline mõttekoda käesoleva aasta augusti kuus.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                       Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                      protokollija

 

Anna Levandi                                                             Rein Veidemann

Andres Keevallik                                                        Einar Soone

Raivo Vare