Protokoll nr 10

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 10


Algus kell 11.00
Narva mnt 1, väike saal

11. Juuni 2008.a.

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Anna Levandi, Andres Keevallik, Urmas Sutrop, Einar Soone, Rein Veidemann, Raivo Vare

Puudusid:  Olari Taal

Kutsutud: Andrus Saar (uuringufirma Saar-Poll), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Mati Salundi (EKK)

 

PÄEVAKORD

1. Eesti Inimarengu Aruande 2008 peatoimetaja konkursi tulemused ja ning peatoimetaja  kinnitamine

2. Eesti elukvaliteedi mudeli arutelu ja võrdlusnäitajate (indikaatorite) kinnitamine

3. Informatsioon Harta Ettepaneku (Haridus) kujunemisest

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. kinnitada Marju Lauristin Inimarengu Aruande 2008 peatoimetajaks koos tema poolt kutsutud kaasautoritega.

1.2. Kinnitada Inimarengu Aruande 2008 peatükkide temaatika ja sisu.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Kiita heaks Andrus Saare poolt esitatud Eesti elukvaliteedi mudeli kontseptsioon

2.2. Volitada juhatust jätkama koostööd ekspert Andrus Saarega Eesti elukvaliteedi võrdlusnäitajate väljatöötamisel.

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Võtta teadmiseks informatsioon Harta Ettepaneku kujunemisest

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.    Kõigi  tulevikus tehtavate uuringute või küsitluste puhul võtta kohustuslikuks nõue, et need hõlmaks ka venekeelset elanikkonda, kui sõnaselgelt ei ole öeldud teisiti.

4.2.    Järgmine nõukogu koosolek kavandada 27.augustiks või 3. septembriks.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Anna Levandi                                                                         Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                          Andres Keevallik

Rein Veidemann                                                                     Raivo Vare