Protokoll nr 11

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 11


Algus kell 11.00
Narva mnt 1, väike saal

03. september 2008.a.

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Olari Taal, Urmas Sutrop, Einar Soone,

Puudusid:  Anna Levandi, Andres Keevallik, Rein Veidemann

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Mati Salundi (EKK), Eero Raun (EKK)

PÄEVAKORD

1. Harta Ettepanek – ettevalmistus ja ajakava

2. Rahvustevahelise suhete töögrupi tegevus ja ajakava

3. Eesti Koostöö Kogu töökava 2008 sügisperioodil ja 2009.aastal ( tegevused. personalivalik ja eelarve)

4. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Kiita heaks 1. oktoobril toimuva Harta Foorumi kava. Foorumi pealkirjas teha muudatus: “Eesti hariduse tulevik – võimalused ja valikud”

1.2. Volitada Urmas Sutrop nõukogu esindajaks Harta Ettepaneku ettevalmistamisel.

1.3. Harta Foorumi järgselt moodustada Harta Ettepaneku redaktsioonikomisjon, mille  töös osaleb nõukogu esindaja ja juhatus.

1.4. Foorumi pöördumine asendada sobiva materjaliga, mida levitatakse erinevates meediakanalites.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Kiita heaks rahvustevaheliste suhete töögrupi tegevus ja ajakava.

2.2.  Konverentsi “Erinevad mälud – ühised huvid” ettepanekute väljatöötamiseks  moodustada vastavad töögrupid.

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.    Võtta teadmiseks informatsioon Eesti Koostöö Kogu töökavast 2008.a. sügisperioodil ja 2009.aasta eelarvest.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.    Seoses nõukogu esimehe ja aseesimehe esimese ametiaja lõppemisega, nimetada uueks ametiajaks nõukogu esimeheks Ain-Elmar Kaasik ja aseesimeheks Raivo Vare. Ametiaeg algab 11. septembril ja kestab 1 aasta.

4.2.    18. septembril Riigikogus Inimarengu Aruande 2007 esitlusel teeb Eesti Koostöö Kogu poolt kaasettekande Ain-Elmar Kaasik

4.3.    Järgmine nõukogu koosolek kavandada 14.oktoobriks k.a. või mõnel muul sobival kuupäeval arvestades Harta Ettepaneku protsessi.

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Einar Soone                                                                             Raivo Vare

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal