Protokoll nr 12

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 12


Algus kell 10.00
Narva mnt 1, väike saal

05. november 2008.a.

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Olari Taal, Urmas Sutrop, Einar Soone, Anna Levandi, Andres Keevallik, Rein Veidemann

 Kutsutud: Jüri Raidla (Raidla Lejins & Norcous), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Lelo Liive (EKK), Mati Salundi (EKK), Eero Raun (EKK)

 

Päevakord:

1. Informatsioon olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust Riigikogus “Eesti hariduse tulevik, eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud”

2. Harta Ettepanek 2008

3. Eesti Koostöö Kogu tegevused 2008.a. lõpukuudel ning uute tegevussuundade kavandamine vastavalt Harta 2008 sätestatule.

4. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks informatsioon olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust Riigikogus “Eesti hariduse tulevik, eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud”, mis toimub 13. novembril k.a. algusega kell 10.00

1.2. Eesti Koostöö Kogu poolt teeb arutelul kaasettekande juhatuse esimees Peep Mühls

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Harta Ettepaneku ja sellele lisatud visiooni tekst on vastu võetud peale kokkulepitud redaktsiooni sisseviimist. Enne esitamist Riigikogu juhatusele, Vabariigi Valitsusele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile saadetakse tekst veel kord nõukogu liikmetele ülevaatamiseks. Võimalikud märkused ja parandused on oodatud esmaspäeva, 10. novembri lõunaks.

2.2. Harta Ettepaneku üleandmise delegatsiooni kuuluvad nõukogu esimees Ain-Elmar Kaasik, aseesimees Raivo Vare, nõukogu liige Urmas Sutrop, juhatuse esimees Peep Mühls ja  Haridusfoorumi esindaja

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Võtta teadmiseks informatsioon Eesti Koostöö Kogu tegevustest 2008.a. lõpukuudel ning kavandatud uutest tegevussuundadest.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Järgmine koosolek kutsuda kokku 17. detsembril, mis toimub mõttetalgute vormis koos kutsutud ekspertidega.

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

 

Einar Soone                                                                             Raivo Vare

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal

Rein Veidemann                                                                     Anna Levandi

Andres Keevallik