Protokoll nr 13

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 13


Algus: kell 10.00

Lõpp: kell 14.00

Tallinn, Narva mnt 1, väike saal

11. veebruar 2009.a.

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Anna Levandi, Olari Taal, Urmas Sutrop, Einar Soone, Andres Keevallik, Rein Veidemann

Kutsutud: Jüri Raidla (Raidla Lejins & Norcous), Olari Koppel (Vabariigi Presidendi Kantselei) Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Lelo Liive (EKK), Mati Salundi (EKK), Eero Raun (EKK)

Päevakord:

1.  Harta osaliste ankeetküsitluse tulemused

2.  Eesti majanduse ja ühiskondlike arengute analüüs ning Eesti Koostöö Kogu kavandatavad  tegevused. Diskussioon

3.  Eesti Koostöö Kogu 2009.a. tegevuskava ja eelarve

4.  Juhatuse liikme teenistusleping

5.  Muud küsimused

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks informatsioon Harta osaliste ankeetküsitluse tulemustest.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Arvestades tänase olukorra tõsidust Eestis, kiita heaks ettepanek tulla välja avaliku dokumendiga, mis oleks suunatud osalus- ja esindusdemokraatia eesmärgistatud koostööle kriisiga toime tulekuks ja  keskenduks Eesti pikaajalise arenguvõime taastamisele

2.2.  Nimetada dokument “Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsioon”.

2.3.  Dokumendi projektis toodud punktid kiita põhimõtteliselt heaks.

2.4.  Vastavalt koosolekul kokkulepitule muuta ja täiendada punkte 4, 8 ja 9.

2.5.  Moodustada  redaktsioonikomisjon koosseisus: Raivo Vare, Urmas Sutrop, Rein Veidemann, Jüri Raidla ja Peep Mühls.

2.6.  Redigeeritud dokument saadetakse nõukogu liikmetele kinnitamiseks e-postiga reedeks,13. veebruariks hiljemalt kella 12.00-ks.

2.6.  Dokument avalikustatakse esmaspäeval, 16. veebruaril

2.7.  Kutsuda kokku Harta Foorum 11.03.2009

3.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Kiita heaks ja kinnitada sihtasutuse 2009.aasta tegevuskava.

3.2. Kiita heaks ja kinnitada sihtasutuse 2009 aasta (säästu)eelarve, milles on arvestatud tegevuskulude kärbetega.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Pikendada sihtasutuse juhatuse esimehe teenistuslepingut järgnevaks perioodiks

4.2. Teenistuslepingu uus periood algab 1.juulist 2009 ja kestab 3 aastat

4.3. Sihtasutuse juhatuse esimehe teenistuslepingut jätkata samadel tingimustel.

5.   SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1.    Võtta teadmiseks Peep Mühlsi informatsioon sihtasutuse tegevustest lähikuudel.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                     Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                    protokollija

Einar Soone                                                                              Raivo Vare

Urmas Sutrop                                                                           Olari Taal

Rein Veidemann                                                                       Anna Levandi

Andres Keevallik