Protokoll nr 15

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 15


Algus: kell 14.00

Lõpp: kell 16.00

8.aprill 2009.a.

Narva mnt. 1 väike saal

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

 

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Raivo Vare, Olari Taal, Andres Keevallik, Urmas Sutrop, Rein Veidemann, Einar Soone

Puudusid:  Anna Levandi

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Kokkuvõte Harta Foorumist 11. märtsil 2009

2. Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsiooni kinnitamine

3. Harta Ettepanekute ette valmistamine

4. Taotlused Harta protsessiga liitumiseks

5. Eesti Koostöö Kogu 2008.aastaaruande kinnitamine

6. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokolli. Juhatuse ettepanekul lisati päevakorda punkt Eesti Inimarengu 2008 esitlus Riigikogus, mida arutati esimesena.

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. teha riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepanek, et  Eesti Inimarengu Aruande 2008 esitlusel Riigikogus teeb avaettekande Eesti Koostöö Kogu poolt nõukogu liige Einar Soone.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.  Võtta teadmiseks juhatuse kokkuvõte 11. märtsil 2009.a. toimunud Harta Foorumist ja sellele järgnevatest sammudest.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.  Jääda Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsiooni väljatöötatud formaadi juurde.

3.2.  Arvestades  Harta Foorumil tehtud ettepanekuid viia Eesti Ühishuvi ja Koostöö Deklaratsiooni sisse täiendavad parandused.

3.3.  Rein Veidemannil ja Urmas Sutropil teha hiljemalt esmaspäeva ( 13.aprilli) õhtuks omapoolne dokumendi keeleline redaktsioon, misjärel nõukogu dokumendi   lõplikult  kinnitab (e-maili teel ).

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:    

4.1.      Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon  Harta Ettepaneku ettevalmistamise kohta.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:    

5.1.Vastavalt laekunud sooviavaldustele võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osalisteks alljärgnevad organisatsioonid:

MTÜ Spordiklubi Liikumine

JCI Estonia MTÜ

Eesti Omanike Keskliit

5.2. Kohtuda Keila Hariduse SA esindajatega nende võimaliku Harta protsessiga liitumise asjus.

6. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:    

6.1. Kinnitada Eesti  Koostöö Kogu 2008.a. aastaaruanne.

7. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:    

7.1. järgmine nõukogu koosolek kutsuda kokku 29. aprillil kell 9.30, toimumise koht Tallinn, Roosikrantsi 6.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                   Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                  protokollija

Andres Keevallik                                                                    Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal

Raivo Vare                                                                              Rein Veidemann