Protokoll nr 19

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 19


Algus: kell 14.00

Lõpp: kell 16.00

11. november 2009.a.

Eesti Keele Instituut

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik,  Raivo Vare, Andres Keevallik, Rein Veidemann, Einar Soone, Urmas Sutrop

Puudusid: Anna Levandi, Olari Taal

Kutsutud: Olari Koppel (Vabariigi Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

1. Harta protsess ja Eesti Koostöö Kogu strateegilised valikud

2. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon sihtasutuse tegevusest, strateegilistest valikutest ja eelarve kavand ning 2010.a. I kvartali tegevuskava, mille alusel jätkatakse sihtasutuse tööd.

1.2. Juhatus jätkab rahvusvähemuste ümarlaua küsimuse ettevalmistamist ja esitab järgmisel nõukogu koosolekul aruteluks kontseptsiooni uue ümarlaua tekkimiseks, mis oleks kooskõlas sihtasutuse alusdokumentidega.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Vastavalt laekunud sooviavaldusele liitumiseks Harta protsessiga, võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osaliseks Eesti tubaka ja alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise koda ( MTÜ ETAK).

2.2. Võtta teadmiseks Ain-Elmar Kaasiku sooviavaldus lahkuda EKK nõukogu esimehe ja liikme ametikohalt seoses pensionile jäämisega.

2.3. Järgmine nõukogu koosolek kavandada 10. detembriks k.a.

 

Ain-Elmar Kaasik                                                                     Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                                    protokollija

Andres Keevallik                                                                      Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                           Raivo Vare

Rein Veidemann