Protokoll nr 2

ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU
KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 2

Kiriku 6, Tallinn, Tööandjate Maja Peetri saal

11.09.2007.a.

Algus 11.00, lõpp 13.00

 

Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik

Protokollis: Kaja Laasma


Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Andres Keevallik, Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal.

Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (ÜLSA), Kaja Laasma (ÜLSA).

PÄEVAKORD

1.   Koosoleku rakendamine, eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

2.   Nõukogu esimehe ja aseesimehe ametitähtaeg

3.   Nõukogu esimehe valimine

4.   Nõukogu aseesimehe valimine

5.   Sihtasutuse põhikirja muudatuste ettepaneku esitamine Vabariigi Presidendile

6.   Harta Statuudi projekti arutelu

7.   Harta visiooni arutelu

8.   Käesoleva poolaasta tegevus-ja ajakava

9.   Muud küsimused

1. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1    Valida koosoleku juhatajaks Ain-Elmar Kaasik

1.2    Kinnitada koosoleku päevakord

1.3    Kinnitada ÜLSA nõukogu protokoll nr. 1. 27.06.2007.a.

2. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Põhikirjast tuleneva nõukogu liikmete 3-aastase volituste tähtaja jooksul valitakse nõukogu esimees ja aseesimees kolmel korral aasta kaupa.

2.2. Täna ametisse nimetatava nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg algab tänasest,  s.o. 11.septembrist ja kestab 1 aasta.

3. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.Valida Ühiskondliku Leppe SA nõukogu esimeheks Ain-Elmar Kaasik

4. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:  

4.1.Valida Ühiskondliku Leppe SA nõukogu aseesimeheks Raivo Vare

5.   ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kiita heaks sihtasutuse põhikirja põhimõttelised muudatused punktides 1.1, 4.2.4 ja 4.2.9.

5.2. Peale vajalike muudatuste sisseviimist ja  keelelist redaktsiooni esitada põhikiri kinnitamiseks Vabariigi Presidendile.

6. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

6.1. Kiita põhimõtteliselt heaks Harta Statuudi projekt.

6.2. Nõukogu liikmetel teha projektile omapoolsed ettepanekud ja täiendused hiljemalt 21.septembriks ja saata need Peep Mühlsile e-postiga.

7. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

7.1. Harta visiooni arutelu toimub järgmisel koosolekul.

8. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

8.1. Võtta teadmiseks Peep Mühlsi poolt esitatud informatsioon käesoleva poolaasta tegevustest.

8.2. Kavandada Harta Foorumi kokkukutsumine 23.oktoobriks k.a. Lõplik otsus järgmisel nõukogu kooslolekul.

9. ÜHISKONDLIKU LEPPE SIHTASUTUSE NÕUKOGU OTSUSTAS:

9.1. Kutsuda kokku järgmine nõukogu koosolek 3.oktoobril k.a.

Ain-Elmar Kaasik                                                         Kaja Laasma

koosoleku juhataja                                                        protokollija

 

Anna Levandi                                                               Andres Keevallik

Einar Soone                                                                  Urmas Sutrop

Olari Taal