Protokoll nr 20

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 20


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 13.00

10. detsember 2009.a.

St. Olavi Hotel, nõupidamistesaal

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik,  Raivo Vare, Andres Keevallik, Rein Veidemann, Einar Soone, Urmas Sutrop, Anna Levandi, Olari Taal

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

  1. 2009.aasta kokkuvõte ja tegevuskava 2010. aasta  I poolel
  2. Rahvusvähemuste ümarlaua uuest kontseptsioonist ja tegevuse korraldamisest
  3. Sihtasutuse finantseerimine ja korraldus 2010. aastal
  4. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon sihtasutuse töö kokkuvõttest 2009.aastal ja tegevuskavast 2010.a I poolel.

1.2. Tunnistada sihtasutuse tegevus 2009.aastal väga heaks.

1.3. Volitada juhatust jätkama maksuteemalise konverentsi ettevalmistamist. Lisaks maksuspetsialistidele kaasata konverentsile nii akadeemiliste institutsioonide, ettevõtlusorganisatsioonide kui ka teiste valdkondade inimesi.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Võttes arvesse nõukogu liikmete ettepanekuid, jätkata rahvusvähemuste ümarlaua uue kontseptsiooni väljatöötamist, valmistada ette ümarlaua põhikiri/satuut.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1.Võtta teadmiseks juhatuse informatsioon sihtasutuse finatseerimine ja korralduse   kohta 2010. aastal.

3.2. Volitada juhatust alustama läbirääkimisi Vabariigi Presidendi Kantseleiga organisatsiooniliste toimingute tegemiseks, et leida soodsaim variant sihtasutuse ümberkolimiseks kantselei pakutud pinnale.

 

Raivo Vare                                                                               Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                   protokollija

Ain-Elmar Kaasik                                                                     Anna Levandi

Andres Keevallik                                                                      Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                           Olari Taal

Rein Veidemann