Protokoll nr 21

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 21


Algus: kell 10.00

Lõpp: kell 12.00

27.jaanuar 2010.a.

Nordic Hotel Forum, saal Vega

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Olari Taal

Puudusid: Andres Keevallik, Einar Soone

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi kantselei), Garri Raagma (Eesti Inimvara Raporti peatoimetaja), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

  1. Eesti Koostöö Kogu 2010.  aasta tegevuskava
  2. Sihtasutuse 2010. aasta eelarve
  3. Eesti Inimvara Raport (IVAR) arutelu
  4. Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Kinnitada Eesti Koostöö Kogu 2010.a. tegevuskava

1.2. Jätkata foorumi ettevalmistamist, mille keskmes on eelkõige eelarve ja maksupoliitika jätkusuutlikus meie inimvara võtmes.

1.3. Soovitada Eesti Kodanikuühiskonna Arengukava 2011 – 2014 koostamise juhtrühma koosseisu Eesti Koostöö Kogu eksperdina Raivo Vare

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Kiita heaks Eesti Koostöö Kogu 2010.a. eelarve.

2.2. Rein Veidemannil koostada mudel võimalikust uuest Eesti Koostöö Kogu perioodilisest väljaandest, mille levitamise võimalusi arutatada järgmisel nõukogu koosolekul.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Eesti Inimvara Raporti koostajatele tehti ettepanek kaaluda muuhulgas alljärgnevate muudatuste sisse viimist raportisse:

– viia ülesanded vastavusse peatükkidega

– vähendada loosunglikkust (IV ülesanne)

– ääremaade osas (VI ülesanne) tuua eraldi välja kommunikatsiooni, transpordi ja interneti osa

– ümberõppe osa (VII ülesanne) ümber struktureerida majanduse osasse

3.2.Sihtasutusel tellida Eesti Inimvara raporti retsensioon

3.3. Ajakavas võtta aluseks selline tempo, mis on vajalik dokumendi aruteludeks ning lõppversiooni koostamiseks.

 

Raivo Vare                                                                               Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                   protokollija

Andres Keevallik                                                                      Anna Levandi

Urmas Sutrop                                                                           Olari Taal

Rein Veidemann