Protokoll nr 22

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 22


Algus: kell 10.00

Lõpp: kell 12.00

10.märts 2010.a.

Nordic Hotel Forum, saal Arcturus

 

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Rein Veidemann, Urmas Sutrop, Olari Taal, Einar Soone

Puudusid: Andres Keevallik

Kutsutud: Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK)

 

Päevakord:

Koosoleku päevakava:

1. Harta Foorumi kokkukutsumine

2. Eesti Inimarengu Aruanne  ja rahvusvaheline koostöö

3. Rahvussuhete ümarlaud

4. Informatsioon pikaajalise haridusstrateegia koostamisest ning IVAR koostamisest

5. Eesti Koostöö Kogu perioodilisest väljaandest

6. Liitumistaotlused Harta protsessiga

7. Muud küsimused

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1. Jätkata foorumi ettevalmistamist, mille keskmes on ühiskond – majandus – riik Eesti jätkusuutlikkuse võtmes. Vastavalt võimalustele ja koostööpartnerite ettepanekutele kavandada foorumi toimumise ajaks mai teine pool.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1.Toetada põhimõtteliselt juhatuse ettepanekut Balti riikide ühise Inimarengu Aruande (BIA) väljaandmiseks 2011. aastal. Koostööprojekti koordinaatoriks on Eesti pool ja väljaandjaks Eesti Koostöö Kogu. Aruande koostamisse kaasata Läti ja Leedu poolt mainekad ja autoriteetsed autorid. Sihtasutusel koostada ja käivitada vastav projekt. BIA lõplik käivitamine otsutada eraldi pärast sisu kooskõlastusi potentsiaalsete toimetajate/autoritega ja rahastamisskeemi selgumist.

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Anda Eesti Koostöö Kogu Rahvuste Ümarlaua Statuut ekspertidele kommenteerimiseks. Nõukogu liikmetel teha omapoolseid täiendusi/ettepanekuid kahe nädala jooksul.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1. Võtta teadmiseks informatsioon pikaajalise haridusstrateegia ning IVAR koostamisest.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Kiita väga heaks Rein Veidemanni poolt tehtud Eesti Koostöö Kogu perioodilise väljaande sisuline kirjeldus. Juhatus koostab eelarve ja analüüsi väljaande elektroonilise tootmise kohta, perspektiiviga 2010 teine poolaasta.

6. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

6.1.Vastavalt laekunud sooviavaldustele võtta vastu Eesti Koostöö Kogu Harta osaliseks Eesti Meestelaulu Selts, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ja Eesti Inseneride Kutseliit.

7. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

7.1.Võtta teadmiseks informatsioon sihtasutuse eelarve täitmisest. Vajadusel kaaluda uue eelarve koostamist.

7.2.Tõstatada üles küsimus rahvuste ümarlaua  finantseerimisest ja teha Presidendi Kantseleile vastavasisuline taotlus.

7.3. Kokkuhoiu eesmärgil kolib sihtasutus uutesse ruumidesse, mille graafikust lähtuvalt kavandada järgmine nõukogu koosolek aprilli esimesse poolde, võimalikuks kuupäevaks 8. aprill.

 

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                   protokollija

Anna Levandi                                                                           Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                           Olari Taal

Rein Veidemann