Protokoll nr 23

SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU

NÕUKOGU KOOSOLEKU  PROTOKOLL NR. 23


Algus: kell 11.00

Lõpp: kell 13.30

14.aprill 2010.a.

Roheline aas 5, Tallinn

Koosolekut juhatas: Raivo Vare

Protokollis: Kaja Laasma

Võtsid osa nõukogu liikmed: Raivo Vare, Anna Levandi, Rein Veidemann,

Urmas Sutrop, Olari Taal, Einar Soone

Puudus: Andres Keevallik

Kutsutud: Olari Koppel (Presidendi Kantselei), Peep Mühls (EKK), Kaja Laasma (EKK), Eva-Maria Asari (EKK)

 

Päevakord:

1.  Rahvussuhete ümarlaua statuudi kinnitamine ning eelarveprojektsioon

2.  Eesti Koostöö Kogu 2009.aastaaruande kinnitamine

3.  Koostöö Kogu tegevuskava ja eelarve täitmisest 2010. aastal.

4. Informatsioon Eesti Inimarengu Aruande 2009 menetlemisest Riigikogus ja ettevalmistustest inimarengu aruande väljaandmiseks järgmisel aastal.

5.  Muud küsimused

 

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kiitis heaks koosoleku päevakorra ning kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

 

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1.  Kinnitada Rahvussuhete ümarlaua statuut, viies eelnevalt sisse koosolekul tehtud ettepanekud ja muudatused.

1.2.  Sihtasutus saadab pärast vastavaid protseduure nõukogule läbivaatamiseks ja otsustamiseks loodava ümarlaua võimalike  liikmete nimekirja (kuni 20 kandidaati).

1.3.  Sihtasutusel teha Presidendi Kantseleile vastavasisuline taotlus vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks, mis tagaks  ümarlaua jätkusuutliku toimimise.

2. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Kinnitada Eesti Koostöö Kogu 2009. aastaaruanne

3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Sihtasutuse juhatusel esitada järgmiseks nõukogu koosolekuks uus eelarve, vaadates kriitiliselt üle sihtasutuse praegused kulud ja leida võimalus suurendada planeeritud rahalist reservi.

4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1.Võtta teadmiseks informatsioon Eesti Inimarengu Aruande 2009 menetlemisest Riigikogus.

4.2. Juhatusel ette valmistada põhjalikum kava järgmise Inimarengu Aruande väljaandmise kohta.

5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1. Esitada nõukogu liikme vakantsi täitmiseks Marika Valgu kandidatuur

5.2. Vastata pärast täiendavaid konsultatsioone Eesti Klubi avaldusele

5.3. Jätkata Eesti haldustemaatilise ettepaneku arutamist järgmisel nõukogu koosolekul

5.4. Seoses IVAR-i täiendava läbitöötamisega kutsuda erakorraliselt kokku nõukogu koosolek vastavalt dokumendi valmimisele hiljemalt mais, 2010

 

Raivo Vare                                                                              Kaja Laasma

Koosoleku juhataja                                                                 protokollija

Anna Levandi                                                                         Einar Soone

Urmas Sutrop                                                                          Olari Taal

Rein Veidemann